Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie wybranych obiektów. Jeśli w programie Draw lub Impress wybrano tylko jeden obiekt, jego lewa krawędź jest wyrównywana z lewym marginesem strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie - Do lewej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona

Do lewej


Obiekty są wyrównywane do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej strony zaznaczonego obszaru.

Ikona notatki

Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.