Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Ikona notatki

Do zmiany jednostek używanych w tym oknie dialogowym należy wybrać menu – LibreOffice Writer – Ogólne, a następnie wybrać nową jednostkę miary w sekcji Ustawienia.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Akapit - zakładka Wcięcia i odstępy

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz Modyfikuj / Nowy - Wcięcia i odstępy


Wcięcie

Określ odstęp pomiędzy prawym i lewym marginesem strony a akapitem.

Przed tekstem

Wprowadź rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Po tekście

Określa rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony.

Pierwszy wiersz

Przesuwa pierwszy wiersz akapitu, tworząc wcięcie o podanej wielkości. Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji "Przed tekstem" i wartość ujemną dla opcji "Pierwszy wiersz". Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, w którym jest stosowana numeracja lub wypunktowanie, wybierz opcję "Format – Wyliczanie i numerowanie".

Odstęp

Określ odstęp pomiędzy zaznaczonymi akapitami.

Od góry

Określa odstęp nad zaznaczonym akapitem.

Od dołu

Określa odstęp pod zaznaczonym akapitem.

Nie dodawaj odstępów między akapitami o tym samym stylu

Sprawia, że każda spacja wstawiona przed lub po tym akapicie nie będzie stosowana jeśli do poprzednich lub następnych akapitów zastosowano ten sam styl.

Interlinia

Określa odstęp pomiędzy wierszami tekstu w akapicie.

Pojedyncza

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

1,5-wierszowa

Ustawia interlinię o wielkości półtora wiersza. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Podwójna

Ustawia interlinię o wielkości dwóch wierszy. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości równej wysokości czcionki.

Proporcjonalna

Po wybraniu tej opcji wprowadź w polu wartość procentową. 100% odpowiada pojedynczej interlinii.

Co najmniej

Ustawia minimalną interlinię o wartości wprowadzonej w polu.

Ikona wskazówki

W przypadku użycia w akapicie czcionek o różnych rozmiarach interlinia jest automatycznie dostosowywana do największego rozmiaru czcionki. Aby utrzymać jednakowe odstępy między wszystkimi wierszami, wprowadź w polu Co najmniej wartość odpowiadającą największemu rozmiarowi czcionki.


Wiodąca

Ustawia wysokość pionowego odstępu wstawianego pomiędzy dwa wiersze.

o wielkości

Określa wartość interlinii.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.