Typografia azjatycka

Ustaw opcje typografii dla komórek lub akapitów w plikach języków azjatyckich. Aby włączyć obsługę języków azjatyckich, wybierz pozycje Ustawienia językowe – Języki w oknie dialogowym Opcje, a następnie zaznacz pole Włączona w sekcji Obsługa języków azjatyckich. W dokumentach HTML opcje typografii azjatyckiej są ignorowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Akapit - zakładka Typografia azjatycka (nie w HTML)

Wybierz Widok- Style - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Typografia azjatycka


Zmiana wiersza

Ustaw opcje dla znaków nowej linii w dokumentach w językach azjatyckich.

Uwzględnij listę znaków niedozwolonych na początku i na końcu wiersza

Zapobiega rozpoczynaniu lub kończeniu wiersza znakami wymienionymi na liście. Są one przenoszone do kolejnego lub poprzedniego wiersza. Aby edytować listę znaków niedozwolonych, wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Układ azjatycki.

Zezwól na wieszanie interpunkcji

Zapobiega łamaniu wiersza przed znakami przecinka i kropki. Zamiast tego są one dodawane do końca wiersza, nawet jeśli mają przez to znaleźć się na obszarze marginesu strony.

Zastosuj odstępy między tekstem azjatyckim i nieazjatyckim

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.