Liczby/Format

Określa opcje formatowania zaznaczonych komórek.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe nagłówka kolumny w otwartej tabeli bazy danych i wybierz Formatowanie kolumn - zakładka Format

Wybierz Format - Oś - Oś Y - zakładka Liczby (dokumenty wykresów)

Także jako okno dialogowe Format liczb dla tabel i pól w dokumentach tekstowych: Wybierz Format - Format liczb lub kartę Wstaw - Pole - Więcej pól - Zmienne i zaznacz "Dodatkowe formaty" na liście Format.


Kategoria

Wybierz kategorię z listy, a następnie zaznacz styl formatowania w polu Format.

Format

Określa sposób wyświetlania zawartości zaznaczonych komórek. Kod wybranej opcji jest wyświetlany w polu Kod formatu.

Pola listy kategorii waluty

Wybierz walutę, a następnie przewiń w górę listy Format, aby zobaczyć opcje formatowania tej waluty.

Ikona notatki

Kod formatu walut ma postać [$xxx-nnn], gdzie "xxx" oznacza symbol waluty, a "nnn" kod kraju. W przypadku użycia specjalnych symboli bankowych, takich jak EUR (dla euro), kod kraju nie jest wymagany. Format waluty nie jest zależny od języka wybranego w polu Język.


Język

Określa ustawienia językowe dla zaznaczonych . Jeśli ustawienie języka to Automatycznie, LibreOffice automatycznie stosuje formaty liczb powiązane z domyślnym językiem systemu. Zaznacz dowolny język, aby określić ustawienia dla zaznaczonych .

Ustawienie języka zapewnia zachowanie formatu daty i waluty, miejsc po przecinku i separatorów tysięcy nawet w przypadku otwarcia dokumentu w systemie operacyjnym używającym odmiennych domyślnych ustawień językowych.

Format źródłowy

Używa tego samego formatu liczb w komórkach zawierających dane dla wykresu.

Opcje

Określa opcje wybranego formatu.

Miejsca po przecinku

Wpisz liczbę miejsc dziesiętnych, które chcesz wyświetlić.

Liczba cyfr mianownika

W postaci ułamka, wprowadź liczbę cyfr mianownika do wyświetlenia.

Zera wiodące

Wprowadź maksymalną liczbę zer do wyświetlenia przed przecinkiem.

Liczby ujemne na czerwono

Zmienia kolor czcionki liczb ujemnych na czerwono.

Separator tysięcy

Wstawia separator tysięcy. Rodzaj użytego separatora zależy od ustawień językowych.

Notacja inżynierska

Z formatem naukowym, zapewnia, że zapis inżynierski wykładnika jest wielokrotnością 3.

Kod formatu

Wyświetla kod formatu liczb dla wybranego formatu. Można również wprowadzić format niestandardowy. Następujące opcje są dostępne wyłącznie dla formatów liczb zdefiniowanych przez użytkownika.

Dodaj

Dodaje wprowadzony kod formatu liczb do kategorii formatów użytkownika.

Usuń

Usuwa wybrany format liczb. Zmiany odnoszą skutek po ponownym uruchomieniu LibreOffice.

Edycja komentarza

Dodaje komentarz do wybranego formatu liczb.

Wiersz komentarza

Wpisz komentarz do wybranego formatu liczb, a następnie kliknij poza ten obszar.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Kody formatu liczb: niestandardowe kody formatów zdefiniowane przez użytkownika.