Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Znak - zakładka Czcionka

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe wpisu i wybierz Modyfikuj / Nowy - Czcionka

Otwórz menu kontekstowe nagłówka wiersza tabeli bazy danych i wybierz Format tabeli - zakładka Czcionka

Wybierz Format - Tytuł - zakładka Znak (dokumenty programu Chart)

Wybierz Format - Legenda - zakładka Znak (dokumenty programu Chart)

Wybierz Format - Oś - zakładka Znak (dokumenty programu Chart)


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

W zależności od ustawień językowych można zmienić formatowanie dla następujących typów czcionek:

Ikona notatki

Aby włączyć obsługę złożonego układu tekstu i zestawów znaków języków azjatyckich, wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Język, a następnie zaznacz pole Włączone w odpowiedniej sekcji.


Okno dialogowe czcionki

Czcionka

Wpisz nazwę zainstalowanej czcionki lub wybierz ją z listy.

Zaznaczenie pola Podgląd na listach czcionek poprzez wybranie polecenia LibreOffice – Widok w oknie dialogowym Opcje powoduje, że nazwy czcionek są prezentowane za pomocą własnych krojów tych czcionek.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Nazwa czcionki

Krój czcionki

Wybierz formatowanie, które chcesz zastosować.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Pogrubione

Ikona

Kursywa

Rozmiar

Określ lub wybierz rozmiar czcionki, jaki chcesz zastosować. W przypadku czcionek skalowalnych można również wprowadzić wartość po przecinku.

Podczas tworzenia stylu opartego na innym stylu można wprowadzić wartość procentową lub wartość wyrażoną w punktach (na przykład -2pt lub + 5pt).

Ikona na pasku narzędzi:

Język

Ustawia język, którego narzędzie do sprawdzania pisowni używa względem zaznaczonego tekstu lub tekstu, który jest wpisywany. Przy dostępnych modułach językowych wyświetlony jest znak wyboru.

Jeśli lista języków składa się z edytowalnego pola kombi, można wpisać poprawny tag języka BCP 47 jeśli język, który chcesz przypisać nie jest dostępny z dostępnej listy.

Szczegóły tagów języka zobacz sekcję dla użytkowników na stronie langtag.net.

Ikona ostrzeżenia

Język sprawdzania pisowni dla wybranego języka jest uwzględniany tylko wtedy, jeśli w pakiecie zainstalowano odpowiedni moduł języka. Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka


Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.