Komentarz

Wstawia komentarz w pobliżu zaznaczonego tekstu lub na bieżącej pozycji kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Komentarz


Wstawianie komentarzy

W programie Writer, polecenie Wstaw - komentarz lub wciśnięcie kombinacji klawiszy+C spowoduje wstawienie kotwicy komentarza w miejscu aktualnego położenia kursora. Pole komentarza zostanie wyświetlone na marginesie strony, gdzie można wprowadzić treść komentarza. Linia łączy kotwicę komentarza z jego polem. Jeśli jest zaznaczony obszar tekstu, komentarz zostanie dołączony do tego obszaru.

W programach Calc, Draw i Impress polecenie Wstaw - Komentarz pozwala wstawić komentarz.

Na dole pola komentarza wyświetlane są nazwa autora oraz data i godzina utworzenia komentarza.

Komentarze różnych autorów mają różne kolory. Kliknij polecenie – LibreOffice – Dane użytkownika aby wprowadzić nazwę, która będzie wyświetlana w polu Autor komentarza.

Edycja komentarzy

Każdy użytkownik z uprawnieniami zapisu dla danego dokumentu tekstowego może edytować i usuwać komentarze utworzone przez dowolnego autora.

Pole komentarza zawiera ikonę ze strzałką w dół. Kliknij ją, aby otworzyć menu z różnymi poleceniami pozwalającymi na usuwanie komentarzy.

Wybierz odpowiednie polecenie, aby usunąć bieżący komentarz, wszystkie komentarze autora bieżącego komentarza lub wszystkie komentarze z dokumentu.

Jeśli komentarz w dokumencie tekstowym został napisany przez innego autora, w menu kontekstowym dostępne jest polecenie Odpowiedz. Po użyciu tego polecenia obok komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, pojawi się nowy komentarz. Oba komentarze są umieszczone w tym samym miejscu. Wpisz odpowiedź do nowego komentarza. Zapisz dokument i wyślij go do innego autora, który także będzie mógł dodać odpowiedzi.

Użyj polecenia Widok – Komentarze, aby wyświetlić lub ukryć wszystkie komentarze.

W oknie dialogowym Znajdź i zamień dla dokumentów tekstowych można wybrać opcję, która pozwoli na uwzględnienie komentarzy w przeszukiwaniu.

Nawigacja od komentarza do komentarza w dokumentach tekstowych

W momencie, gdy kursor znajduje się wewnątrz komentarza, możliwe jest naciśnięcie klawiszy +Page Down w celu przejścia do następnego komentarza lub +Page Up w celu przejścia do poprzedniego komentarza.

W momencie, gdy kursor znajduje się wewnątrz normalnego tekstu, naciśnij wymienione wyżej klawisze, aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego punktu kotwicznego komentarza. Do przeskakiwania między punktami kotwicznymi komentarzy można także użyć małego okna Nawigacja, znajdującego się pod suwakiem pionowym.

Ikona wskazówki

Można także wyświetlić listę wszystkich komentarzy w Nawigatorze. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę komentarza w Nawigatorze, aby go edytować lub usunąć.


Drukowanie komentarzy

Aby zmienić opcje drukowania dla komentarzy we wszystkich dokumentach tekstowych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Writer – Drukowanie.

Komentarze w arkuszach

Z chwilą dołączenia komentarza do komórki wyświetlana jest chmurka, w której można wprowadzić żądany tekst. Miejsce komentarza w arkuszu jest oznaczone małym czerwonym kwadratem. Aby komentarz był wyświetlany stale, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Pokaż komentarz.

Aby zmienić właściwości obiektu dla komentarza, takie jak kolor tła, wybierz polecenie Pokaż komentarz (zgodnie z opisem powyżej) i kliknij komentarz prawym przyciskiem myszy (bez dwukrotnego klikania treści komentarza).

Aby edytować wyświetlony komentarz, należy kliknąć dwukrotnie tekst w nim zawarty. Abby edytować komentarz, który nie jest stale wyświetlany, należy kliknąć prawym przyciskiem w komórce, która ten komentarz zawiera i wybrać Wstaw - Komentarz. Aby ustawić formatowanie tekstu w komentarzu, należy kliknąć go prawym przyciskiem i w trybie edycji.

Aby zmienić pozycję lub wielkość komentarza, należy przeciągnąć jego krawędź lub róg.

Aby usunąć komentarz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń komentarz.

Po kliknięciu nazwy komentarza prawym przyciskiem myszy w oknie programu Nawigator można wybrać polecenia edycji.

Aby ustawić opcje wydruku komentarzy umieszczonych w arkuszu, kliknij polecenie Format – Strona i wybierz kartę Arkusz.

Ikona notatki

W programie Impress dostępny jest widok Notatki umożliwiający zredagowanie strony z notatkami dla każdego slajdu. Dodatkowo można także wstawiać komentarze do slajdów.