Edycja

Umożliwia edycję zaznaczonego obiektu wstawionego do pliku za pomocą polecenia Wstaw – Obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Obiekt - Edycja. Polecenie to jest także dostępne w menu kontekstowym wybranego obiektu