Edytuj obiekt

Pozwala edytować wybrany obiekt w pliku, wstawiony poprzez polecenie Wstaw - Obiekt.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Obiekt


Edycja

Umożliwia edycję zaznaczonego obiektu wstawionego do pliku za pomocą polecenia Wstaw – Obiekt.

Otwórz

Otwiera zaznaczony obiekt OLE za pomocą programu, w którym go utworzono.