Edycja łączy

Umożliwia edycję właściwości wszystkich łączy w bieżącym dokumencie, w tym ścieżki do pliku źródłowego. To polecenie nie jest dostępne, jeśli bieżący dokument nie zawiera łączy do innych plików.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Łącza


Ikona notatki

Po otwarciu pliku zawierającego łącza jest wyświetlany monit o aktualizację łączy. W zależności od miejsca przechowywania połączonych plików ukończenie procesu aktualizacji może zająć do kilku minut.


Ikona notatki

Podczas ładowania pliku zawierającego łącza DDE jest wyświetlany monit o aktualizację łączy. Odrzuć aktualizację, jeśli nie chcesz nawiązywać połączenia z serwerem DDE.


Kliknij dwukrotnie łącze na liście, aby otworzyć okno dialogowe plików umożliwiające wybór innego obiektu dla tego łącza.

Plik źródłowy

Wyświetla ścieżkę do pliku źródłowego.

Element

Wyświetla aplikację (jeśli jest znana), która jako ostatnia zapisywała plik źródłowy.

Typ

Wyświetla typ pliku źródłowego (na przykład "grafika").

Stan

Wyświetla dodatkowe informacje o pliku źródłowym.

Automatyczny

Automatycznie aktualizuje treść łącza podczas otwierania pliku. Wszystkie zmiany wprowadzone w pliku źródłowym są wyświetlane w pliku zawierającym łącze. Połączone pliki graficzne mogą być aktualizowane tylko ręcznie. Ta opcja nie jest dostępna dla połączonego pliku graficznego.

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko dla łączy DDE. Łącze DDE można wstawić, kopiując zawartość z jednego pliku i wklejając do innego poprzez wybranie Edycja - Wklej specjalnie, a następnie zaznaczenie pola Łącze. DDE jest tekstowym systemem łączenia, więc do docelowego arkusza są kopiowane tylko wyświetlane miejsca dziesiętne.

Ręczny

Aktualizacja łącza następuje dopiero po naciśnięciu przycisku Aktualizuj.

Aktualizuj

Aktualizuje zaznaczone łącze, zapewniając wyświetlanie w bieżącym dokumencie najbardziej aktualnej wersji połączonego pliku.

Modyfikuj

Zmień plik źródłowy dla zaznaczonego łącza.

Przerwij łącze

Przerywa łącze pomiędzy plikiem źródłowym a bieżącym dokumentem. W dokumencie zachowywana jest najbardziej aktualna zawartość pliku źródłowego.