Lista wyrażeń regularnych

Znak

Wynik/Sposób użycia

Dowolny znak

Oznacza dowolny znak, chyba że określono inaczej.

.

Oznacza dowolny znak za wyjątkiem znaku podziału wiersza lub akapitu. Na przykład wyszukiwanie frazy "kl.cz" powoduje znalezienie zarówno słowa "klucz" oraz "klacz".

^

Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na początku akapitu. Występujące na początku akapitu specjalnie obiekty - takie jak puste pola lub ramki zakotwiczone do znaków - są ignorowane. Przykład: "^Piotr".

$

Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na końcu akapitu. Występujące na końcu akapitu specjalnie obiekty - takie jak puste pola lub ramki zakotwiczone do znaków - są ignorowane. Przykład: "Piotr$".

$ sam zgodny jest z końcem akapitu. W ten sposób możesz wyszukać i zastąpić podział akapitu.

*

Znajduje zero lub więcej znaków występujących przed symbolem "*". Na przykład wyszukiwanie frazy "Ab*c" powoduje znalezienie fraz "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" itd.

+

Znajduje jeden lub więcej znaków występujących przed symbolem "+". Na przykład wyszukiwanie frazy "AX.+4" powoduje znalezienie "AXx4" ale nie "AX4".

Zawsze znajdowany jest najdłuższy możliwy ciąg znaków pasujący do wzorca w akapicie. Jeśli akapit zawiera ciąg "AX 4 AX4", podświetlany jest cały akapit.

?

Znajduje zero lub jeden znak występujący przed symbolem "?". Na przykład wyszukiwanie frazy "Teksty?" powoduje znalezienie fraz "Tekst" i "Teksty", natomiast wyszukiwanie frazy "x(ab|c)?y" - fraz "xy", "xaby" i "xcy".

\

Podczas wyszukiwania znak specjalny występujący po znakach "\" jest interpretowany jak zwykły, a nie jak specjalny symbol wyrażenia regularnego (za wyjątkiem kombinacji \n, \t, \> oraz \<). Na przykład wyszukiwanie frazy "drzew\." powoduje znalezienie ciągu "drzew." a nie "drzewo" czy "drzewa".

\n

Oznacza podział wiersza wstawiony kombinacją klawiszy Shift+Enter. Aby zastąpić podział wiersza podziałem akapitu, w polach Znajdź i Zamień należy wpisać ciąg \n, a następnie wykonać wyszukiwanie i zamianę.

\n w polu tekstowym Znajdź to znak podziału wiersza, który został wstawiony poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift+Enter.

\n w polu tekstowym Zamień to znak podziału akapitu, który można wprowadzić poprzez naciśnięcie klawisza Enter lub Return.

\t

Oznacza znak tabulacji. To wyrażenie można także wpisać w polu Zamień.

\b

Dopasuje granicę słowa. Na przykład, "\bpan" znajdzie "pantofel", ale nie "tulipan", natomiast "pan\b" znajduje "tulipan" ale nie "pantofel". Samo słowo "pan" zostanie znalezione w obu przypadkach.

^$

Znajduje pusty akapit.

^.

Znajduje pierwszy znak akapitu.

& lub $0

Dodaje łańcuch znaleziony zgodnie z kryteriami określonymi w polu Znajdź do frazy w polu Zamień podczas zastępowania.

Na przykład wprowadzenie frazy "rama" w polu Znajdź i frazy "anty&" w polu Zamień powoduje zastąpienie słowa "rama" słowem "antyrama".

Symbol "&" można również wprowadzić w polu Zamień. Pozwala to zmodyfikować Atrybuty lub Format ciągu znalezionego przez podane kryteria.

[abc123]

Oznacza jeden ze znaków znajdujących się między nawiasami kwadratowymi.

[a-e]

Oznacza dowolny ze znaków z przedziału od a do e, w tym znaki początkowe i końcowe

Znaki są ustawiane w kolejności według numerów kodów.

[a-eh-x]

Oznacza dowolny ze znaków z przedziałów od a do e oraz od h do x.

[^a-s]

Oznacza dowolny ze znaków spoza przedziału od a do s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Oznacza znak określony czterocyfrowym kodem szesnastkowym (XXXX).

Dla znaków nieznanych jest osobny wariant z wielkiej litery U i ośmiu cyfr szesnastkowych (XXXXXXXX).

Dla pewnych symboli czcionek kod znaków specjalnych może zależeć od używanej czcionki. Kody można przejrzeć, wybierając Wstaw - Znak specjalny.

|

Znajduje frazy występujące przed symbolem "|" i po nim. Na przykład wyszukanie frazy "to|tamto" powoduje znalezienie ciągów "to" i "tamto".

{2}

Definiuje liczbę możliwych wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{2}" powoduje znalezienie ciągu "zoo".

{1,2}

Definiuje maksymalną i minimalną liczbę możliwych wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{1,2}" powoduje znalezienie ciągów "zo" i "zoo".

{1,}

Definiuje minimalną liczbę wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{2,}" powoduje znalezienie ciągów "zoo", "zooo" i "zooooo".

( )

W polu Znajdź:

Definiuje znaki znajdujące się w nawiasach jako elementy, do których można się potem odwołać. Do pierwszej takiej grupy znaków można się odwołać wpisując "\1", do drugiej - wpisując "\2" i tak dalej.

Na przykład jeśli tekst zawiera liczbę 13487889, wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego "(8)7\1\1" powoduje znalezienie ciągu "8788".

Nawiasami () można także grupować ciągi, na przykład fraza "a(bc)?d" powoduje znalezienie "ad" lub "abcd".

W polu Zamień:

Aby zamienić odwołania, użyj symbolu $ (dolar) zamiast symbolu \ (odwrotny ukośnik). Aby zamienić cały odnaleziony ciąg, użyj symbolu $0.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Oznacza znak alfanumeryczny ([:alpha:] i [:digit:]).

[:space:]

Przedstawia znak spacji (ale żaden inny znak specjalny).

[:print:]

Oznacza znak drukowalny.

[:cntrl:]

Oznacza znak niedrukowalny.

[:lower:]

Oznacza małą literę, o ile w sekcji Opcje zaznaczono pole wyboru Uwzględniaj wielkość liter.

[:upper:]

Oznacza wielką literę, o ile w sekcji Opcje zaznaczono pole Uwzględniaj wielkość liter.


Przykłady

e([:digit:])? -- wyszuka 'e' i następującą po nim cyfrę zero. Pamiętaj, że wszystkie dotychczas nazwane klasy znaków takie jak [:digit:] muszą być w nawiasach.

^([:digit:])$ -- wyszuka linie lub komórki zawierające dokładnie jedną cyfrę.

Kryteria wyszukiwania można łączyć w celu utworzenia złożonych wyszukiwań.

Aby odnaleźć pojedyncze liczby trzycyfrowe w akapicie

^[:digit:]{3}$

^ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na początku akapitu,

[:digit:] odpowiada dowolnej cyfrze dziesiętnej,

{3} oznacza, że muszą wystąpić dokładnie 3 kopie „cyfry”,

$ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na końcu akapitu.