Wersje

Zapisuje i organizuje wiele wersji bieżącego dokumentu w tym samym pliku. Umożliwia także otwieranie, usuwanie i porównywanie poprzednich wersji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wersje


Ikona ostrzeżenia

W przypadku kopiowania pliku, który zawiera informacje o wersjach (poprzez wybranie Plik - Zapisz jako), te informacje nie są umieszczane w zapisywanej kopii.


Nowe wersje

Określa opcje dotyczące zapisania nowej wersji dokumentu.

Zapisz nową wersję

Zapisuje bieżący stan dokumentu jako nową wersję. W razie potrzeby okno dialogowe Wstaw komentarz dotyczący wersji umożliwia wprowadzenie komentarzy przed zapisaniem nowej wersji dokumentu.

Wstaw komentarz dotyczący wersji

Określa komentarz podczas zapisywania nowej wersji dokumentu. Edycja komentarza nie jest możliwa, jeśli to okno dialogowe zostało wyświetlone przez kliknięcie przycisku Pokaż.

Zawsze zapisuj wersję przy zamykaniu

Jeśli wprowadzono zmiany, to podczas zamykania dokumentu LibreOffice automatycznie zapisuje jego nową wersję.

Po zapisaniu ręcznym dokumenty, nie należy zmieniać dokumentu po zapisaniu zmian, a następnie zamknąć, nie będzie tworzona nowa wersja.

Istniejące wersje

Wyświetla listę istniejących wersji bieżącego dokumentu, datę i godzinę ich utworzenia, autora oraz powiązane komentarze.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Otwórz

Otwiera zaznaczoną wersję w oknie tylko do odczytu.

Pokaż

Wyświetla cały komentarz dla zaznaczonej wersji.

Usuń

Usuwa zaznaczoną wersję.

Porównaj

Porównaj zmiany wprowadzone w poszczególnych wersjach. Można również zarządzać zmianami.