Właściwości niestandardowe

Umożliwiają przypisanie do dokumentu własnych pól informacyjnych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Właściwości – karta Właściwości niestandardowe


Właściwości

Wprowadź swoje spersonalizowane dane. Można zmienić nazwę, typ i zawartość każdego wiersza. Można dodawać lub usuwać wiersze. Elementy zostaną wyeksportowane do innych formatów plików w postaci metadanych.

Dodaj

Kliknij, aby dodać nowy wiersz do listy Właściwości.