Opis

Zawiera ogólne informacje opisujące dokument.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Właściwości – karta Opis


Tytuł

Wpisz tutaj tytuł dokumentu.

Temat

Podaj temat dokumentu. Możesz użyć tego pola by pogrupować dokumenty dotyczące podobnych zagadnień.

Słowa kluczowe

Wprowadź wyrazy, których chcesz użyć, aby dokonać indeksacji zawartości dokumentu. Słowa kluczowe muszą być rozdzielone przecinkami. Słowo kluczowe może zawierać znaki białej spacji lub średniki.

Komentarz

Tu wpisz komentarz ułatwiający identyfikację dokumentu.