Otwórz

Otwiera plik lokalny lub zdalny lub importuje go.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Otwórz

+ O

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Otwórz plik


Poniżej opisano okno dialogowe LibreOfficeOtwórz. Aby aktywować okna dialogoweLibreOffice Otwórz i Zapisz, należy wybrać polecenie - LibreOffice – Ogólne, a następnie zaznaczyć pole wyboru Używaj okien dialogowych LibreOffice w sekcji Okna dialogowe do otwierania/zapisywania.

Ikona notatki

Jeśli otwierany plik zawiera style, obowiązują specjalne reguły.


Połącz z serwerem

Otwiera okno dialogowe w którym można nawiązać połączenie z różnymi typami serwerów, włączając w to WebDAV, FTP, SSH, Windows Share i CMIS.

Podnieś o jeden poziom

Przejdź o jeden poziom w górę w hierarchii folderów. Kliknij i przytrzymaj przycisk, aby zobaczyć foldery znajdujące się na wyższych poziomach.

Ikona

Jeden poziom wyżej

Utwórz nowy katalog

Tworzy nowy folder.

Ikona

Utwórz nowy folder

Miejsca obszaru

Wyświetla "ulubione" miejsca, czyli skróty do lokalizacji lokalnych lub zdalnych.

Pokaż obszar

Wyświetla pliki i foldery w bieżącym folderze. Aby otworzyć plik, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk Otwórz.

Ikona wskazówki

Aby otworzyć więcej niż jeden dokument na raz, każdy w osobnym oknie, należy przytrzymać naciśnięty klawisz podczas klikania plików, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.


Nazwa pliku

Wpisz nazwę lub pełną ścieżkę pliku. Możesz również wpisać adres URL.

W razie potrzeby pole Nazwa pliku umożliwia użycie symboli wieloznacznych w celu przefiltrowania wyświetlonej listy plików.

  1. LibreOffice zawiera funkcję Autouzupełnianie, która aktywuje się w przypadku określonych tekstów i list rozwijanych. Wpisanie na przykład łańcucha w polu adresu URL sprawi, że funkcja Autouzupełniania spowoduje wyświetlenie pierwszego pliku lub pierwszego katalogu odnalezionego , który będzie się rozpoczynać od litery "a".

  2. Używając klawisza strzałki w dół, można przejść do innych plików i katalogów. Naciskając klawisz strzałki w prawo w polu URL można także wyświetlić istniejący podkatalog. Funkcję autouzupełniania można szybko włączyć, naciskając klawisz End po wprowadzeniu części adresu URL. Po znalezieniu żądanego programu, dokumentu lub katalogu należy nacisnąć klawisz Enter.

Wersja

Jeżeli istnieje wiele wersji wybranego pliku wybierz, którą wersję chcesz otworzyć do edycji. Możesz zapisywać wiele wersji dokumentu poprzez wybór polecenia Plik - Wersje. Wersje dokumentu są otwierane tylko do odczytu.

Typ pliku

Wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć, lub Wszystkie pliki (*), aby wyświetlić listę wszystkich plików w folderze.

Otwórz

Otwiera wybrane dokumenty.

Wstaw

Jeżeli okno dialogowe zostało otwarte poprzez polecenie Wstaw - Dokument przycisk Otwórz opisany jest etykietą Wstaw. Wstawia wybrany plik do bieżącego dokumentu w miejscu kursora.

Tylko do odczytu

Otwiera plik w trybie tylko do odczytu.

Otwieranie dokumentów z szablonami

W programie LibreOffice rozpoznawane są szablony umieszczone w jednym z folderów z poniższej listy:

Ikona notatki

Jeśli użyjesz polecenia Plik - Szablony - Zapisz jako szablony, aby zapisać szablon, zostanie on zapisany w folderze szablonów bieżącego użytkownika. Jeśli otworzysz dokument oparty na takim szablonie, zostanie on sprawdzony pod kątem zgodności ze zmienionym szablonem w sposób opisany poniżej. Szablon jest skojarzony z dokumentem, czyli można go nazwać "lepkim szablonem".


Ikona notatki

Jeśli użyjesz polecenia Plik - Zapisz jako i wybierzesz filtr szablonu, aby zapisać szablon w dowolnym innym folderze spoza listy, dokumenty oparte na tym szablonie nie będą sprawdzane.


Po otwarciu dokumentu utworzonego na podstawie szablonu LibreOffice sprawdza, czy szablon został zmieniony od ostatniego otwarcia dokumentu. Jeśli szablon został zmodyfikowany, zostaje wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie stylów, które mają być zastosowane do dokumentu.

Kliknij Aktualizuj style, aby zastosować nowe style szablonu do dokumentu.

Aby zachować style, które są obecnie używane w dokumencie, kliknij przycisk Zachowaj poprzednie style.

Jeśli dokument został utworzony na podstawie szablonu, którego nie można odnaleźć, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o sposób postępowania podczas następnego otwarcia dokumentu.

Aby zerwać połączenie między dokumentem a brakującym szablonem, kliknij Nie. W przeciwnym razie podczas następnego otwarcia dokumentu LibreOffice będzie ponownie szukać tego szablonu.