Informacje dotyczące filtrów importu i eksportu

Poza własnymi formatami XML LibreOffice umożliwia także zapisywanie i otwieranie wielu obcych formatów XML.

Mogą wystąpić sytuacje, w których będzie konieczne ręczne zaznaczenie typu pliku w oknie dialogowym Otwieranie. Na przykład w przypadku otwierania tabeli bazy danych w formacie tekstowym, która ma zostać otwarta jako tabela bazy danych, po zaznaczeniu pliku należy wskazać typ "Tekst CSV".

Makra Basic w dokumentach MS Office

Menu Ładuj/Zapisz – Właściwości VBA umożliwia określenie ustawień dla kodu makr VBA w dokumentach MS Office. Makra VBA nie mogą działać w pakiecie LibreOffice – należy je uprzednio przekonwertować i dostosować. Pakiet LibreOffice często służy tylko do zmiany widocznej zawartości dokumentów programów Word, Excel lub PowerPoint i ponownego zapisania ich w formacie Microsoft Office bez modyfikacji zawartych w nich makr. Program LibreOffice umożliwia określenie żądanego zachowania: Makra VBA mogą zostać zapisane w postaci komentarzy jako podprocedury LibreOffice, a następnie podczas zapisu dokumentu w formacie MS Office przywrócone do poprawnej postaci. Można też usunąć makra Microsoft Office podczas ładowania dokumentu. Drugie z wymienionych rozwiązań stanowi skuteczne zabezpieczenie przed wirusami, które mogą znajdować się w dokumentach Microsoft Office.

Uwagi dotyczące obcych formatów i typów plików

Niektóre filtry mogą zostać wybrane w oknach dialogowych otwierania i zapisywania, nawet jeśli nie zostały zainstalowane. Po zaznaczeniu takiego filtru zostanie wyświetlony komunikat informujący o możliwości jego zainstalowania w razie potrzeby.

Ikona wskazówki

Filtr Tekst zakodowany umożliwia otwieranie i zapisywanie dokumentów o innym kodowaniu czcionek. Otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybór zestawu znaków, domyślnych czcionek, języka i podziału akapitów.


Import i eksport formatu HTML

LibreOffice Writer umożliwia wstawianie do dokumentów HTML przypisów dolnych i końcowych. Są one eksportowane jako znaczniki meta. Znaki przypisu dolnego i końcowego są eksportowane jako hiperłącza.

Komentarze służą do umieszczania nieznanych znaków w dokumentach HTML. Każdy komentarz rozpoczynający się od znaków "HTML:..." i kończący znakiem ">" jest traktowany jako kod HTML, jednak nie jest eksportowany z tymi oznaczeniami. Wokół tekstu, który następuje po znakach "HTML:...", można umieścić różne znaczniki. Znaki akcentowane są konwertowane na znaki ASCII. W czasie importu są tworzone komentarze (np. dla metaznaczników, dla których nie ma miejsca we właściwościach pliku, lub dla nieznanych znaczników).

Filtr importu HTML programu LibreOffice Writer może czytać pliki z kodowaniem UTF-8 i UCS2. Mogą zostać wyświetlone wszystkie znaki zawarte w zestawie ANSI lub zestawie systemowym.

Podczas eksportu do formatu HTML używany jest zestaw znaków wybrany w menu – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML. Znaki niewystępujące w tych zestawach są podawane w formie zastępczej, która jest poprawnie wyświetlana przez współczesne przeglądarki. Podczas eksportowania takich znaków jest wyświetlane odpowiednie ostrzeżenie.

W przypadku wybrania pozycji – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML oraz opcji eksportu Mozilla Firefox, MS Internet Explorer lub LibreOffice Writer wszystkie ważne właściwości czcionek zostaną wyeksportowane jako bezpośrednie atrybuty (na przykład kolor tekstu, rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa) w stylach CSS1. (CSS – Cascading Style Sheets– oznacza style kaskadowe). Ten standard obowiązuje także podczas importu.

Właściwość "font" odnosi się do przeglądarki Mozilla Firefox. Poza rozmiarem czcionki można określić opcjonalne wartości właściwości "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) i "font-weight" (normal, bold).

Jeśli wybrana opcja eksportu to MS Internet Explorer 4.0 lub LibreOffice Writer, to rozmiary pól formantów i ich wewnętrznych marginesów są eksportowane jako style (formaty wydruku). Właściwości wielkości w stylach CSS1 są oparte na wartościach "width" i "height". Właściwość "Margin" służy do ustawienia równych marginesów dla wszystkich części strony. Aby ustawić zróżnicowane marginesy, należy skorzystać z właściwości "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" i "Margin-Bottom".

Odstępy między obrazami , wtyczkami plug-in i apletami a zawartością strony mogą zostać ustawione indywidualnie dla eksportu do programu LibreOffice Writer oraz przeglądarki MS Internet Explorer. Jeśli ustawienia górnego i dolnego oraz prawego i lewego marginesu są różne, odległości są eksportowane jako opcja stylu odpowiedniego znacznika, pod postacią właściwości rozmiarów stylu CSS1 "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" lub "Margin-Right".

Obsługa ramek tekstowych odbywa się za pośrednictwem rozszerzeń stylów CSS1 dla obiektów o pozycji bezwzględnej. Odnosi się to tylko do opcji eksportu programów Mozilla Firefox, MS Internet Explorer i LibreOffice Writer. Ramki tekstowe mogą być wyrównane jako obrazy, aplety lub ramki przestawne, ale nie jako ramki łączone.

Ramki tekstowe nie zawierające kolumn eksportowane są jaki znaczniki "<SPAN>"lub "<DIV>". Jeśli ramka zawiera kolumny eksportowana jest jako znacznik "<MULTICOL>".

Jednostka miary ustawiona w pakiecie LibreOffice jest używana podczas eksportu właściwości CSS1 do formatu HTML. Menu – LibreOffice Writer – Ogólne lub – LibreOffice Writer/Web – Widok umożliwiają osobne ustawienie jednostek dla dokumentów tekstowych i HTML. Liczba eksportowanych miejsc po przecinku zależy od jednostki.

Jednostka miary

Nazwa jednostki miary w CSS1

Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych

Milimetr

mm

2

Centymetr

cm

2

Cal

cal

2

Cycero

pc

2

Punkt

pt

1


Filtr stron internetowych pakietu LibreOffice obsługuje niektóre funkcje stylów CSS2. Aby go użyć, należy aktywować eksport układu wydruku, wybierając polecenie – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML. W ten sposób oprócz stylu strony możliwe jest użycie w dokumentach HTML także stylów "Pierwsza strona", "Lewa strona" i "Prawa strona". Te style powinny pozwalać na ustawienie różnych wielkości marginesów oraz rozmiarów stron dla pierwszej strony oraz stron lewych i prawych podczas wydruku.

Import i eksport numeracji

Jeśli w menu – Ładuj/Zapisz – Zgodność z formatem HTML jest zaznaczona opcja eksportu "LibreOffice Writer" lub "Internet Explorer", wcięcia list numerowanych są eksportowane jako właściwość "margin-left" stylu CSS1 w atrybucie STYLE znaczników <OL> i <UL>. Właściwość wskazuje różnicę w stosunku do wcięcia następnego wyższego poziomu.

Wcięcie akapitu z lewej strony w listach numerowanych jest oznaczane jako właściwość "margin-left" stylów CSS1. Wcięcia pierwszego wiersza w listach numerowanych nie są eksportowane.

Import i eksport arkuszy kalkulacyjnych

LibreOffice importuje i eksportuje odnośniki do usuniętych sekcji, takich jak na przykład kolumna, do której się odwoływano. Całą formułę można zobaczyć w trakcie procesu eksportu, a usunięte odwołanie zawiera oznaczenie (#ADR!) obiektu docelowego. Podczas importu #ADR! zostanie odpowiednio utworzone dla odwołania.

Import i eksport plików graficznych

Podobnie jak w przypadku dokumentów HTML można wybrać, czy podczas otwierania pliku graficznego LibreOffice użyć filtru z elementem (LibreOffice Impress) w nazwie. W przypadku wybrania filtru bez tego elementu plik zostanie otwarty jako dokument programu LibreOffice Draw. W przeciwnym razie plik zapisany przez starszą wersję programu zostanie otwarty w LibreOffice Impress.

Podczas importu pliku EPS w dokumencie jest wyświetlany podgląd grafiki. Jeśli podgląd jest niedostępny, w dokumencie jest umieszczany symbol zastępczy o rozmiarach odpowiadających wielkości obrazu. Systemy Unix i Microsoft Windows umożliwiają wydrukowanie zaimportowanego pliku za pomocą drukarki obsługującej PostScript. Podczas eksportu grafiki EPS tworzony jest podgląd w formacie TIFF lub EPSI. Jeśli grafika EPS jest eksportowana wraz z innymi obrazami do formatu EPS, plik ten jest osadzany bez żadnych modyfikacji w nowo utworzonym pliku.

W przypadku eksportowania lub importowania grafiki w formacie TIFF jest dozwolony format Multipage-TIFF. Grafika jest traktowana jako zbiór pojedynczych obrazów zawartych w jednym pliku, na przykład pojedynczych stron faksu.

Dostęp do niektórych opcji programów LibreOffice Draw i LibreOffice Impress jest możliwy przez polecenie Plik - Eksportuj. Zobacz Graficzne Opcje Exportu by uzyskać więcej informacji.

PostScript

Aby wyeksportować dokument lub grafikę do formatu PostScript:

  1. Jeżeli w systemie nie jest zainstalowany sterownik drukarki obsługującej PostScript, zainstaluj go. Może być to na przykład sterownik drukarki Apple LaserWriter.

  2. Wydrukuj dokument za pomocą polecenia menu Plik - Drukuj.

  3. Wybierz drukarkę PostScript w otwartym oknie dialogowym i zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku. Zostanie utworzony plik PostScript.