Często używane klawisze

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Paski narzędzi

Kliknięcie strzałek znajdujących się obok niektórych ikon otwiera pasek narzędzi. Aby przesunąć pasek narzędzi, należy przeciągnąć pasek tytułu. Po zwolnieniu przycisku myszy pasek narzędzi pozostaje w nowej pozycji. Aby zadokować pasek narzędzi, należy przeciągnąć pasek tytułu w nowe miejsce lub do krawędzi okna. Do zamykania paska narzędzi służy ikona Zamknij. Aby ponownie wyświetlić pasek, należy wybrać Widok - Paski narzędzi - (nazwa paska).

Pole pokrętła

  1. W formantach formularzy przycisk pokrętła jest właściwością pola numerycznego, pola waluty, pola daty lub pola czasu. Jeśli została włączona właściwość „Przycisk pokrętła”, pole przedstawia parę symboli z przeciwnie skierowanymi strzałkami w pionie lub w poziomie.

  2. W środowisku IDE, przycisk pokrętła jest nazwą używaną dla pola numerycznego z dwoma symbolami strzałek.

Pole pokrętła umożliwia wpisanie wartości liczbowych lub ich wybór za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół. Do zwiększenia lub zmniejszenia wartości liczbowej w polu pokrętła można także użyć klawiszy strzałek odpowiednio w górę i w dół. Naciśnięcie klawiszy Page Up i Page Down umożliwia ustawienie odpowiednio maksymalnej i minimalnej wartości pola pokrętła.

Jeśli pole pokrętła definiuje wartości liczbowe, to możliwe jest także określenie jednostki miary, na przykład 1 cm lub 5 mm, 12 pt lub 2 cali.

Konwertuj

Przejście dalej w oknie dialogowym zmienia nazwę tego przycisku na Dalej. Na ostatniej stronie okna dialogowego ten przycisk nosi nazwę Konwertuj. Po kliknięciu przycisku rozpoczyna się konwersja.

Menu kontekstowe

Aby włączyć menu kontekstowe obiektu, kliknij najpierw przyciskiem myszy, aby go zaznaczyć, po czym, . Niektóre menu kontekstowe można wywołać nawet wówczas, gdy obiekt nie został zaznaczony. Menu kontekstowe można znaleźć praktycznie wszędzie w LibreOffice.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Metryczne

Pola wprowadzania umożliwiają wprowadzenie wartości w innych jednostkach miar. Domyślną jednostką miary są centymetry. Aby uzyskać przestrzeń o rozmiarach jednego cala, należy wpisać "1 cal". W zależności od kontekstu są dostępne także inne jednostki, na przykład 12 pkt dla odstępu 12 punktów W przypadku wprowadzenia nieprawdopodobnej wartości program przywraca wcześniej zdefiniowaną wartość maksymalną lub minimalną.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Resetuj

Anuluje zmiany wprowadzone w bieżącej zakładce i przywraca wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Przy zamykaniu okna dialogowego nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.

Resetuj

Resetuje zmienione wartości i przywraca domyślne.

Ikona ostrzeżenia

Żądanie potwierdzenia nie jest wyświetlane. Potwierdzenie okna przez naciśnięcie przycisku OK spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień tego okna dialogowego.


Standardowy

Anuluje wartości widoczne w oknie dialogowym i przywraca domyślne wartości wprowadzone podczas instalacji.

Ikona ostrzeżenia

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Opcje

Kliknij etykietę Opcje aby rozwinąć okno dialogowe i zobaczyć dodatkowe opcje. Ponowne kliknięcie przywraca poprzedni wygląd okna.

Zobacz również następujące funkcje:

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie LibreOffice Calc – Oblicz.

W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

(Ta funkcja dostępna jest wyłącznie poprzez menu kontekstowe).

Dwukrotne kliknięcie narzędzia umożliwia użycie go do wielu zadań. Pojedyncze kliknięcie narzędzia powoduje, że po zakończeniu zadania narzędzie wyłącza się i jest przywracane ostatnie zaznaczenie.

Naciśnij klawisze Shift+F1 i wskaż element sterujący, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

Opcje przycisków dialogowych

OK

Zapisz zmiany na stronie i zamknij okno dialogowe Opcje.

Anuluj

Zamknij okno dialogowe Opcje i odrzuć wszystkie wykonane zmiany.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Ikona ostrzeżenia

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.