Instrukcje korzystania z programu LibreOffice Draw

Na stronie pomocy zawierającej ogólne informacje o LibreOffice znajdują się wskazówki dotyczące wszystkich modułów, takie jak opis wykorzystania okien i menu, informacje o dostosowaniu LibreOffice, źródłach danych, Galerii i technice przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać pomoc w sprawie związanej z innym modułem, przełącz tematy pomocy, korzystając z pola kombi na obszarze nawigacji.

Edycja i grupowanie obiektów

Rozmieszczenie, wyrównywanie i rozstawienie obiektów

Przenikanie obiektów

Rysowanie wycinków i fragmentów

Duplikowanie obiektów

Grupowanie obiektów

Zespalanie obiektów i tworzenie figur

Łączenie linii

Łączenie obiektów 3D

Obracanie obiektów

Edycja kolorów i tekstur

Definiowanie kolorów niestandardowych

Zamiana kolorów

Tworzenie wypełnienia gradientowego

Edycja tekstu

Dodawanie tekstu

Fontwork w grafice tekstowej

Praca z warstwami

Przypisywanie wzorca slajdu do Projektu slajdu

Zmiana tła slajdu

Warstwy - informacje

Wstawianie warstw

Przenoszenie obiektów do różnych warstw

Praca z warstwami

Przenoszenie obiektów

Różne

Skróty dla obiektów rysunkowych

Wstawianie obrazów

Wstawianie, edycja i zapisywanie map bitowych

Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Wstawianie obiektów z Galerii

Stosowanie stylów linii za pomocą paska narzędzi

Definiowanie zakończeń linii

Definiowanie stylów linii

Korzystanie z punktów sklejania