Legenda

Określa obramowanie, obszar i właściwości znaków legendy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Legenda lub Format - Formatuj wybór - Legenda (wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Obszar

Ustawia opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Znaki

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyświetl

Otwiera okno dialogowe Legenda, w którym można zmienić pozycję legendy na wykresie oraz określić, czy legenda ma być wyświetlana.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.