Funkcje użytkownika

LibreOffice Calc udostępnia następujące sposoby stosowania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika:

Definiowanie funkcji za pomocą języka LibreOffice Basic

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic.

 2. Kliknij przycisk Edycja. Zostanie wyświetlone okno środowiska programowania w języku Basic.

 3. Wprowadź kod funkcji. W poniższym przykładzie zdefiniowano funkcję VOL(a; b; c), która oblicza objętość sześciennej bryły o długościach boków a, b i c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Zamknij okno środowiska programowania w języku Basic.

  Funkcja zostanie automatycznie zapisana w module domyślnym i stanie się dostępna. Jeśli funkcja jest stosowana w dokumencie programu Calc, który ma być używany na innym komputerze, można skopiować ją do dokumentu zgodnie z opisem przedstawionym w następnej części.

Kopiowanie funkcji do dokumentu

Krok 2 procedury "Definiowanie funkcji za pomocą języka LibreOffice Basic" zawiera polecenie kliknięcia przycisku Edycja w oknie dialogowym Makra Basic. Domyślnie w polu Makro z zaznaczony jest moduł Moje makra - Standard - Module 1. Biblioteka Standard jest przechowywana lokalnie w katalogu użytkownika.

Aby skopiować funkcję zdefiniowaną przez użytkownika do dokumentu programu Calc:

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic.

 2. W polu Makro z zaznacz pozycję Moje makra - Standard - Module1 i kliknij przycisk Edycja.

 3. W oknie środowiska programowania w języku Basic zaznacz źródło funkcji zdefiniowanej przez użytkownika i skopiuj je do schowka.

 4. Zamknij okno środowiska programowania w języku Basic.

 5. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic.

 6. W polu Makro z zaznacz pozycję (Nazwa dokumentu programu Calc) - Standard - Module1. Kliknij przycisk Edycja.

 7. Wklej zawartość schowka w dokumencie okna środowiska programowania w języku Basic.

Stosowanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w programie LibreOffice Calc

Funkcja VOL(a; b; c) zdefiniowana w oknie środowiska programowania w języku Basic może być stosowana w taki sam sposób, jak wbudowane funkcje programu LibreOffice Calc.

 1. Otwórz dokument programu Calc, a następnie w komórkach A1, B1 i C1 wprowadź liczby dla parametrów a, b i c funkcji.

 2. Ustaw kursor w innej komórce i wprowadź:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcja zostanie wykonana, a wynik ukaże się w zaznaczonej komórce.