Tworzenie tabel przestawnych

  1. Umieść kursor wewnątrz zakresu komórek zawierających wartości oraz nagłówki wierszy i kolumn.

  2. Wybierz Dane - Tabela przestawna. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz źródło. Wybierz opcję Bieżące zaznaczenie i potwierdź, klikając przycisk OK. Nagłówki tabeli są wyświetlane w oknie dialogowym Tabela przestawna jako przyciski. Przeciągnij i upuść te przyciski na wybrany obszar układu strony, czyli "obszar strony", "obszar kolumn", "obszar wierszy" lub "obszar danych".

  3. Przeciągnij żądane przyciski na jeden z czterech obszarów.

Przeciągnij przycisk na obszar strony, aby utworzyć przycisk i pole listy, które zostaną wyświetlone w górnej części wygenerowanej tablicy. Pole listy umożliwia filtrowanie tabeli przestawnej według zawartości wybranych elementów. Aby użyć innego obszaru strony jako filtru, w obrębie tabeli przestawnej można posłużyć się techniką przeciągania i upuszczania.

Upuszczenie przycisku na Polu danych spowoduje nadanie mu podpisu ukazującego między innymi formułę, które będzie użyta do obliczenia danych.

  1. Dzięki możliwości przesuwania przycisków za pomocą myszy ich kolejność w obszarze można w dowolnej chwili zmienić.

  2. Aby usunąć przycisk, przeciągnij go z powrotem do obszaru po prawej stronie okna dialogowego, gdzie znajdują się pozostałe przyciski.

  3. Aby otworzyć okno dialogowe Pole danych, kliknij dwukrotnie jeden z przycisków w obszarze Pól wierszy lub Pól kolumn. Użyj okna dialogowego do wyboru, czy i w jakim stopniu LibreOffice ma obliczać sumy częściowe.

Zamknij okno dialogowe Tabeli przestawnej, naciskając przycisk OK. Dla każdego pola danych, które zostało przeciągnięte na obszar strony, do arkusza zostanie wstawiony przycisk Filtr lub przycisk strony. Tabela przestawna zostanie wstawiona poniżej.

Otwórz plik z przykładem: