Stosowanie formatowania warunkowego

Polecenie Format - Formatowanie warunkowe wyświetla okno dialogowe umożliwiające zdefiniowanie dla każdej komórki warunków, które muszą zostać spełnione, aby zaznaczona komórka otrzymała określony format.

Ikona ostrzeżenia

Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).


Formatowanie warunkowe umożliwia na przykład oznaczanie sum wykraczających poza średnią wartość. W razie zmiany sum formatowanie również zmieni się automatycznie bez konieczności ręcznego stosowania innych stylów.

Definiowanie warunków

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz zastosować styl warunkowy.

 2. Wybierz Format - Formatowanie warunkowe.

 3. Wprowadź warunki w oknie dialogowym. Szczegółowy opis tego okna dialogowego można znaleźć w Pomocy LibreOffice, a poniżej zamieszczono przykład:

Przykład formatowania warunkowego: Zaznaczanie sum powyżej/poniżej wartości średniej

Krok 1: Utworzenie wartości liczbowych

Określone wartości w tabelach powinny zostać szczególnie podkreślone. Można na przykład zdecydować, aby w tabeli obrotów wartości przekraczające średnią były oznaczone kolorem zielonym, a wartości niższe od średniej - kolorem czerwonym. Umożliwia to formatowanie warunkowe.

 1. Najpierw utwórz tabelę zawierającą kilka różnych wartości. Tabela do celów próbnych może zawierać dowolne liczby losowe:

  Wprowadź formułę =LOS(), aby otrzymać liczby losowe z zakresu od 0 do 1. Jeśli chcesz uzyskać liczby całkowite z zakresu od 0 do 50, wprowadź formułę =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*50).

 2. Skopiuj tę formułę, aby otrzymać cały wiersz liczb losowych. Kliknij w prawym dolnym rogu zaznaczonej komórki, a następnie przeciągnij myszką w prawo aż do zaznaczenia zakresu żądanej wielkości.

 3. Aby uzyskać więcej wierszy wypełnionych liczbami losowymi, można w ten sam sposób przeciągnąć w dół prawy róg ostatniej z zaznaczonych komórek.

Krok 2: Definiowanie stylów komórek

Następnym krokiem jest zastosowanie stylu komórki do wszystkich wartości obrotu, które przekraczają średnią, oraz tych, które pozostają poniżej średniej. Okno Style musi być widoczne.

 1. Kliknij pustą komórkę i wybierz polecenie Formatuj komórki z menu kontekstowego.

 2. W oknie dialogowym Atrybuty komórek wybierz kolor tła z zakładki Tło. Kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij ikonę Nowy styl z zaznaczenia w oknie Style. Wprowadź nazwę nowego stylu. Może to być na przykład "Powyżej".

 4. Aby zdefiniować drugi styl, kliknij ponownie pustą komórkę i powtórz powyższe czynności. Przypisz komórce inny kolor tła oraz nazwę (na przykład "Poniżej").

Krok 3: Obliczenie średniej

W tym przypadku obliczana będzie średnia z wartości losowych. Wynik zostanie umieszczony w komórce:

 1. Ustaw kursor w pustej komórce, na przykład J14, i wybierz Wstaw - Funkcja.

 2. Wybierz funkcję ŚREDNIA. Za pomocą myszy zaznacz wszystkie wygenerowane losowo liczby. Jeśli część zakresu jest niewidoczna, bo zasłania ją okno Kreatora funkcji, zmniejsz tymczasowo okno dialogowe, korzystając z ikony Zmniejsz/maksymalizuj.

 3. Kliknij przycisk OK i zamknij Kreatora funkcji.

Krok 4: Stosowanie stylów komórek

Teraz można także zastosować formatowanie warunkowe do arkusza:

 1. Zaznacz wszystkie komórki zawierające liczby losowe.

 2. Wybierz Format - Formatowanie warunkowe, aby otworzyć odpowiednie okno dialogowe.

 3. Zdefiniuj następujący warunek: Jeśli wartość komórki jest mniejsza niż J14, zastosuj styl "Poniżej", a jeśli jest większa lub równa J14, zastosuj styl "Powyżej".

Krok 5: Kopiowanie stylów komórek

Aby zastosować formatowanie warunkowe do innych komórek w późniejszym czasie:

 1. Kliknij jedną z komórek, którym przypisano warunkowy format.

 2. Skopiuj ją do schowka.

 3. Zaznacz komórki, którym ma być nadane to samo formatowanie.

 4. Wybierz Edycja - Wklej specjalnie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wklej specjalnie.

 5. Zaznacz tylko pole wyboru Formaty w sekcji Wybór. Wszystkie pozostałe pola muszą pozostać niezaznaczone. Kliknij przycisk OK.