Skróty klawiaturowe w arkuszach kalkulacyjnych

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


W celu wypełnienia zaznaczonego zakresu komórek formułą wprowadzoną w wierszu wprowadzania należy nacisnąć kombinację klawiszy +Enter. Przytrzymaj klawisze +Enter+Shift, aby zastosować format komórki wejściowej do całego zakresu.

Aby utworzyć macierz, w której wszystkie komórki zawierają te same dane, jakie zostały wprowadzone w Wierszu wprowadzania, naciśnij klawisze Shift + + Enter. Nie możesz edytować składowych macierzy.

Aby zaznaczyć wiele komórek w różnych obszarach arkusza, przytrzymaj i przeciągnij na różne obszary.

Aby zaznaczyć wiele arkuszy w skoroszycie, naciśnij i przytrzymaj klawisz , po czym w dolnej części obszaru roboczego kliknij nazwy zakładek. Aby zaznaczyć tylko jeden arkusz, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kliknij nazwę zakładki arkusza.

Aby w komórce wstawić ręczny znak końca linii, kliknij komórkę, a następnie naciśnij klawisze +Enter.

Aby usunąć zawartość zaznaczonych należy nacisnąć klawisz Backspace. Zostanie otwarte okno Usuń zawartość, gdzie można wybrać które wartości mają zostać usunięte. Aby usunąć zawartość zaznaczonych komórek z pominięciem okna dialogowego, należy nacisnąć przycisk Delete.

Nawigacja w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki arkusza (A1).

+End

Przenosi kursor do ostatniej komórki arkusza zawierającej dane.

Home

Przenosi kursor do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

End

Przenosi kursor do ostatniej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+Home

Zaznacza komórki z bieżącej komórki do pierwszej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+End

Zaznacza komórki z bieżącej komórki do ostatniej komórki w bieżącym wierszu.

Shift+Page Up

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w górę do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w górę.

Shift+Page Down

Zaznacza komórki z bieżącej komórki w dół do jednej strony w bieżącej kolumnie lub rozszerza istniejące zaznaczenie o jedną stronę w dół.

+strzałka w lewo

Przesuwa kursor do lewej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna po lewej stronie komórki, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w lewo zawierającej dane.

+strzałka w prawo

Przesuwa kursor do prawej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna po prawej stronie komórki, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w prawo zawierającej dane.

+strzałka w górę

Przesuwa kursor do górnej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna nad komórką, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w górę zawierającej dane.

+strzałka w dół

Przesuwa kursor do dolnej krawędzi bieżącego zakresu danych. Jeśli kolumna pod komórką, w której znajduje się kursor, jest pusta, kursor jest przesuwany do następnej kolumny w dół zawierającej dane.

+Shift+strzałka

Wybiera wszystkie komórki zawierające dane, od bieżącej komórki do końca ciągłego zakresu komórek danych, w kierunku zgodnym z przyciśnięta strzałką. W razie użycia do równoczesnego wybrania wierszy i kolumn zaznaczany obszar ma prostokątny kształt.

+Page Up

Przesuwa o jeden arkusz w lewo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do poprzedniej strony wydruku.

+Page Down

Przesuwa o jeden arkusz w prawo.

W podglądzie wydruku: Przenosi do następnej strony wydruku.

+Page Up

Przesuwa o jeden ekran w lewo.

+Page Down

Przesuwa o jeden ekran w prawo.

Shift++Page Up

Dodaje poprzedni arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w arkuszu kalkulacyjnym są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie poprzedniego arkusza. Poprzedni arkusz staje się bieżącym.

Shift++Page Down

Dodaje następny arkusz do obecnie zaznaczonych. Jeśli wszystkie arkusze w dokumencie są zaznaczone, naciśnięcie tej kombinacji klawiszy skrótu powoduje tylko zaznaczenie następnego arkusza. Następny arkusz staje się bieżącym.

+ *

gdzie (*) jest znakiem mnożenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres danych, w którym znajduje się kursor. Zakres jest ciągiem komórek zawierających dane, który jest ograniczony przez pusty wiersz i kolumny.

+ /

gdzie (/) jest znakiem dzielenia na klawiaturze numerycznej

Zaznacza zakres formuły macierzy, w którym znajduje się kursor.

+plus (+)

Wstaw komórki (jak w menu Wstaw – Komórki)

+minus (-)

Usuń komórki (jak w menu Edycja – Usuń komórki)

Enter - w zaznaczonym zakresie

Przesuwa kursor w dół o jedną komórkę w wybranym zakresie. Aby określić kierunek poruszania się kursora, wybierz opcję – LibreOffice Calc – Ogólne.

+ ` (patrz uwagę poniżej tej tabeli)

Wyświetla lub ukrywa formuły zamiast wartości we wszystkich komórkach.


Ikona notatki

Klawisz ` znajduje się obok klawisza „1” w większości angielskich klawiatur. Jeśli klawiatura nie zawiera tego klawisza, można przypisać inny klawisz: Wybierz Narzędzia – Dostosuj i kliknij kartę Klawiatura. Wybierz kategorię „Widok” oraz funkcję „Przełącz formułę”.


Klawisze funkcyjne używane w arkuszach kalkulacyjnych

Skróty klawiaturowe

Efekt

+F1

Wyświetla komentarz połączony z bieżącą komórką

F2

Włącza tryb edycji i ustawia kursor na końcu zawartości bieżącej komórki. Ponowne naciśnięcie powoduje opuszczenie trybu edycji.

Jeśli kursor znajduje się w polu wprowadzania tekstu w oknie dialogowym z przyciskiem Minimalizuj, okno dialogowe jest ukrywane, a widoczne pozostaje tylko pole. Ponowne naciśnięcie klawisza F2 powoduje wyświetlenie całego okna dialogowego.

+F2

Otwiera Kreatora funkcji.

Shift++F2

Przenosi kursor do Wiersza wprowadzania, w którym możesz wpisać formułę dla aktywnej komórki.

+F3

Otwiera okno Definiuj nazwy.

Shift++F4

Pokazuje lub ukrywa eksploratora baz danych.

F4

Zmienia względne lub bezwzględne odwołania (np. A1, $A$1, $A1, A$1) w polu wprowadzania.

F5

Pokazuje lub ukrywa Nawigatora.

Shift+F5

Śledzi zależności.

Shift+F7

Śledzi poprzedniki.

Shift++F5

Przenosi kursor z wiersza wprowadzania do pola obszaru arkusza.

F7

Sprawdza pisownię w bieżącym arkuszu.

+F7

Jeżeli bieżąca komórka zawiera tekst otwiera słownik wyrazów bliskoznacznych.

F8

Włącza i wyłącza tryb rozszerzonego zaznaczania. W tym trybie jest możliwe rozszerzanie zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek. Także klikanie kolejnych komórek powoduje rozszerzenie zaznaczonego obszaru.

+F8

Wyróżnia komórki zawierające wartości.

F9

Przelicza wszystkie formuły w arkuszu.

+Shift+F9

Ponownie oblicza wszystkie formuły na wszystkich arkuszach.

+F9

Aktualizuje zaznaczony arkusz.

Otwiera okno Style przy pomocy którego możesz zastosować styl do komórki lub arkusza.

Shift+F11

Tworzy szablon dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje szablony.

F12

Grupuje zaznaczony zakres.

+F12

Rozgrupowuje zaznaczony zakres.

+Strzałka w Dół

Zwiększa wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+Strzałka w Górę

Zmniejsza wysokość bieżącego wiersza (tylko w trybie kompatybilności starszego pakietu OpenOffice.org).

+strzałka w Prawo

Zwiększa szerokość bieżącej kolumny.

+Strzałka wLewo

Zmniejsza szerokość bieżącej kolumny.

+Shift+strzałka

Dopasowuje szerokość kolumny lub wysokość wiersza w oparciu o odpowiedni rozmiar bieżącej komórki.


Formatowanie komórek za pomocą skrótów klawiaturowych

Klawiatura umożliwia zastosowanie następujących formatów komórek:

Skróty klawiaturowe

Efekt

+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Otwórz okno dialogowe Formatuj komórki

+Shift+1 (nie na klawiaturze numerycznej)

Dwa miejsca dziesiętne i separator tysięcy

+Shift+2 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format wykładniczy

+Shift+3 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format daty

+Shift+4 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format waluty

+Shift+5 (nie na klawiaturze numerycznej)

Standardowy format procentowy (dwa miejsca po przecinku)

+Shift+6 (nie na klawiaturze numerycznej)

Format standardowy


Korzystanie z tabeli przestawnej

Klucze

Efekt

Tab

Przesuwa fokus do przodu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Shift+Tab

Przesuwa fokus do tyłu przez obszary i przyciski okna dialogowego.

Strzałka w górę

Przenosi fokus o jedną pozycję w górę w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Strzałka w dół

Przenosi fokus o jedną pozycję w dół w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Strzałka w lewo

Przenosi fokus o jedną pozycję w lewo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Strzałka w prawo

Przenosi fokus o jedną pozycję w prawo w obrębie bieżącego obszaru okna dialogowego.

Home

Przechodzi do pierwszego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

End

Przechodzi do ostatniego elementu bieżącego obszaru okna dialogowego.

i podkreślony znak w słowie "Wiersz"

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru wierszy.

i podkreślony znak w słowie "Kolumna"

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru kolumn.

i podkreślony znak w słowie "Dane"

Kopiuje lub przenosi bieżące pole do obszaru danych.

+strzałka w górę

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w górę.

+strzałka w dół

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w dół.

+strzałka w lewo

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w lewo.

+strzałka w prawo

Przesuwa bieżące pole o jedną pozycję w prawo.

+Home

Przesuwa bieżące pole na pierwszą pozycję.

+End

Przesuwa bieżące pole na ostatnią pozycję.

+O

Wyświetla opcje bieżącego pola.

Delete

Usuwa bieżące pole z obszaru.