DNI.360

Zwraca ilość dni pomiędzy dwoma datami zakładając, podobnie jak często przy obliczaniu odsetek, że rok ma 360 dni. Wynik jest liczbą całkowitą.

Składnia

DNI.360("Data_1";"Data_2";Typ)

Jeżeli Data_2 jest datą wcześniejszą niż Data_1 funkcja zwróci wartość ujemną.

Opcjonalny parametr Typ określa w jaki sposób ma być dokonane obliczenie. Jeżeli Typ = 0 lub jeżeli nie występuje używana jest metoda amerykańska (NASD, National Association of Securities Dealers). Jeżeli Typ jest różny od zera używana jest metoda europejska.

Przykłady

=DNI.360("1.1.2000";TERAZ()) zwraca liczbę dni "odsetkowych" od 1 stycznia 2000 do dzisiaj.