Komunikat o błędzie

Zdefiniuj komunikat o błędzie, który jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowych danych w komórce.

Komunikat o błędzie może także uruchomić makro. Przykładowe makro przedstawiono na końcu tej strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Poprawność danych - zakładka Komunikat o błędzie.


Gdy zostaną wpisane nieprawidłowe wartości, pokaż komunikat o błędzie.

Wyświetla komunikat o błędzie wprowadzony w sekcji Zawartość w przypadku wpisania do komórki nieprawidłowych danych. Po uaktywnieniu wyświetlany jest komunikat zapobiegający wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

W obu przypadkach w przypadku wybrania akcji "Zatrzymaj" nieprawidłowy wpis zostaje usunięty i przywracana jest poprzednia wartość. Tak samo się dzieje, jeśli okno dialogowe "Ostrzeżenie" lub "Informacja" zostało zamknięte przez kliknięcie przycisku Anuluj. Zamknięcie tych okien przez kliknięcie przycisku OK powoduje, że niepoprawna wartość nie zostanie usunięta.

Zawartość

Akcja

Określa akcję następującą po wprowadzeniu niepoprawnych danych do komórki. Akcja "Zatrzymaj" powoduje odrzucenie niepoprawnego wpisu i wyświetlenie okna dialogowego, które należy zamknąć, klikając przycisk OK. Akcje "Ostrzeżenie" i "Informacja" wyświetlają okno dialogowe, które można zamknąć, klikając przycisk OK lub Anuluj. Niepoprawny wpis jest odrzucany tylko w przypadku kliknięcia przycisku Anuluj.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe Makro umożliwiające wybór makra uruchamianego po wprowadzeniu niepoprawnych danych do komórki. Makro zostanie uruchomione po wyświetleniu komunikatu o błędzie.

Tytuł

Wprowadź tytuł makra lub komunikatu o błędzie, który ma być wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowych danych do komórki.

Komunikat o błędzie

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy wprowadzone zostaną nieprawidłowe dane w komórce.

Przykładowe makro:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function