Poprawność

Definiuje jakie dane są poprawne dla wybranej komórki lub zakresu komórek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Poprawność danych.


Ikona wskazówki

Istnieje także możliwość wstawienia pola listy z paska narzędziowego Formanty i dołączenia go do komórki. W takim przypadku poprawne wartości należy określić na stronie Dane okna właściwości pola listy.


Kryteria

Określa reguły sprawdzania poprawności dla wybranych komórek.

Tekst pomocy

Wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlić, gdy komórka lub zakres komórek jest zaznaczony w arkuszu.

Komunikat o błędzie

Zdefiniuj komunikat o błędzie, który jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowych danych w komórce.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.