Utwórz scenariusz

Definiuje scenariusz dla zaznaczonego obszaru arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Scenariusze.


Korzystanie ze scenariuszy

Nazwa scenariusza

Definiuje nazwę scenariusza. Użyj jasnej i jednoznacznej nazwy w celu łatwej identyfikacji scenariusza. Nazwę scenariusza można także zmodyfikować w Nawigatorze za pomocą polecenia menu kontekstowego Właściwości.

Komentarz

Określa dodatkowe informacje dotyczące scenariusza. Informacja te będą wyświetlane w Nawigatorze po kliknięciu ikony Scenariusze i zaznaczeniu wybranego scenariusza. Można je także modyfikować w Nawigatorze za pomocą polecenia menu kontekstowego Właściwości.

Ustawienia

Ta sekcja służy do definiowania ustawień wyświetlania scenariuszy.

Wyświetl krawędź

Wyróżnia scenariusz w tabeli za pomocą krawędzi. Kolor krawędzi można określić w polu po prawej stronie tej opcji. Krawędź zawiera pasek tytułowy wyświetlający nazwę ostatniego scenariusza. W przypadku zdefiniowania kilku scenariuszy przycisk znajdujący się po prawej stronie krawędzi scenariusza umożliwia przegląd wszystkich scenariuszy na tym obszarze. Z wyświetlonej listy można swobodnie wybrać jeden ze scenariuszy.

Kopiuj z powrotem

Kopiuje wartości zmienionych komórek do aktywnego scenariusza. W przypadku niezaznaczeni tej opcji scenariusz nie jest zmieniany podczas zmiany wartości komórek. Zachowanie ustawienia Kopiuj z powrotem zależy od ochrony komórek, arkusza i ustawień Chroń przed zmianami.

Kopiuj cały arkusz

Kopiuje cały arkusz do dodatkowego arkusza scenariusza.

Chroń przed zmianami

Uniemożliwia zmiany aktywnego scenariusza. Zachowanie ustawienia Kopiuj z powrotem zależy od ochrony komórek, arkusza i ustawień Chroń przed zmianami.