Formatowanie warunkowe

Wybierz Formatowanie warunkowe, aby zdefiniować style formatu w zależności od określonych warunków. Styl wcześniej przypisany do komórki pozostanie niezmieniony. Wprowadzony w tym miejscu styl zostanie sprawdzony. Istnieje kilka typów formatowania warunkowego, które mogą być używane.

Funkcja umożliwia wprowadzenie kilka warunków sprawdzających wartość komórek lub formuł. Warunki są sprawdzane w kolejności od pierwszego do ostatniego. Jeśli warunek 1 jest zgodny z komórką, używany jest zdefiniowany styl. W przeciwnym razie sprawdzany jest warunek 2 i stosowany jest jego styl. Jeśli ten styl także nie odpowiada wartości komórki, sprawdzony zostanie następny warunek i tak dalej.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Formatowanie warunkowe.


Ikona ostrzeżenia

Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).


Warunek

Możesz zdefiniować tyle warunków ile chcesz.

Należy określić, czy formatowanie warunkowe jest uzależnione od jednej pozycji wymienionej na liście rozwijanej:

Skala kolorów

Jest to to samo okno dialogowe, jak w przypadku wybrania Wszystkie komórki w pierwszej pozycji podmenu Warunek. Zastosuj skalę kolorów składającą się z gradientu dwukolorowego lub trójkolorowego na zakres zależny od wartości każdej komórki. Typowym przykładem może być macierz temperatur, niska w kolorze niebieskim, wysoka w kolorze czerwonym z gradientem wartości pośrednich.

Należy wybrać dwa krańcowe kolory dla wskazanej metody obliczeń. Zastosowane obliczenie kolorów przeprowadzone zostanie w odniesieniu do: Min - Maks - Percentyl - Wartość - Procent - Formuła.

Wybór Min i Maks są wystarczające do siebie w danym zakresie. Inne opcje muszą być określone przez wartość (Percentyl, Wartość, Procent) lub odwołanie do komórki lub formuły.

Szczegółowe objaśnienia i przykłady można znaleźć na stronie TDF Wiki Jak stosować skalę kolorów formatowania warunkowego.

Zestaw ikon

Pożądane jest, aby wykreślić pozycję wartości w stosunku do progów. Zestaw ikon pomoże wskazać progi i wybrać rodzaj ikony. Dostępne zestawy ikon:

Warunki do wyświetlenia każdej ikony można określić odpowiednio do wartości (Wartość), ułamka liczby wartości w zakresie (Procent), jako procent wartości zakresu (Percentyl) lub formuły (Formuła).

Szczegółowe objaśnienia i przykłady można znaleźć na stronie TDF Wiki Jak użyć zestawu ikon formatowania warunkowego.

Daty

Opcja ta powoduje definicję stylu w zależności od daty wybranej z listy rozwijalnej: Dziś - Wczoraj - Jutro - Ostatnie 7 dni - Bieżący tydzień - Zeszły tydzień.

Zarządzanie formatowaniem warunkowym

To okno pozwala zobaczyć wszystkie zdefiniowane formatowania warunkowe w arkuszu kalkulacyjnym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Formatowanie warunkowe - Zarządzanie


Zarządzanie formatowaniem warunkowym otwiera okno dialogowe.Tutaj można dodawać, edytować lub usuwać reguły formatowania warunkowego.

Lista Formatowanie warunkowe wyświetla aktywne reguły formatowania w bieżącym arkuszu kalkulacyjnym. Wyświetlana jest tylko pierwsza reguła dla każdego zakresu komórek, nawet jeśli istnieje wiele reguł zdefiniowanych dla danego zakresu

Jeśli określono już regułę formatowania warunkowego dla zakresu komórek i nastąpi próba określenia nowej reguły dla części tego zakresu, to pojawi się wiadomość ostrzegawcza, z pytaniem, czy na pewno istniejące reguły mają zostać zmienione (dla całego zakresu), czy tylko dla zaznaczonego obszaru.