Arkusz

Określa elementy, które mają być uwzględnione na wydruku lub wszystkie arkusze o bieżącym stylu strony. Dodatkowo można ustalić kolejność drukowania, numer pierwszej strony oraz skalę strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Strona - zakładka Arkusz.


Drukuj

Określa, które elementy arkusza mają być drukowane.

Nagłówki wierszy i kolumn

Określa, czy mają być drukowane nagłówki kolumn i wierszy.

Siatka

Drukuje krawędzie komórek w postaci siatki. W celu wyświetlania jej na ekranie należy ustawić odpowiednio opcje – LibreOffice CalcWidokLinie siatki.

Komentarze

Drukuje komentarze zdefiniowane w arkuszu kalkulacyjnym. Zostaną one wydrukowane na oddzielnej stronie, razem z odniesieniem do odpowiedniej komórki.

Obiekty/obrazy

Dołącza do wydruku wszystkie wstawione obiekty (jeśli można je wydrukować) i grafiki.

Wykresy

Drukuje wykresy wstawione do arkusza.

Obiekty rysunkowe

Dołącza do wydruku wszystkie obiekty rysunkowe.

Formuły

Drukuje formuły zawarte w komórkach zamiast wyników.

Wartości zerowe

Określa, czy będą drukowane komórki o wartości zerowej.

Kolejność stron

Definiuje kolejność numerowania i drukowania danych na arkuszu w sytuacji, gdy się nie mieszczą na jednej stronie wydruku.

Od góry do dołu, następnie w prawo

Drukuje pionowo od lewej kolumny do dołu arkusza.

Od lewej do prawej, następnie na dół

Drukuje poziomo od górnego wiersza arkusza do prawej kolumny.

Numer pierwszej strony

Opcję tę należy wybrać, jeśli numer pierwszej strony wydruku ma być inny niż 1.

Pierwsza strona otrzymuje numer określony w polu pokrętła.

Skala

Definiuje skalę strony dla drukowanego arkusza.

Tryb skalowania

Wybierz tryb skalowania z pola listy. Odpowiednie elementy sterujące zostaną wyświetlone poniżej pola listy.

Pomniejsz/powiększ wydruk

Określa współczynnik skalowania zmieniający skalę wszystkich wydrukowanych stron.

Współczynnik skalowania

Określa współczynnik skalowania. Współczynniki mniejsze niż 100 powodują zmniejszenie stron, a współczynniki większe - ich powiększenie.

Dopasuj zakres(y) wydruku do szerokości/wysokości

Określa maksymalną liczbę stron w poziomie (szerokość) i w pionie (wysokość), na których ma zostać wydrukowany każdy arkusz o bieżącym stylu strony.

Szerokość na stronach

Określa maksymalną liczbę stron do wydrukowania w poziomie.

Wysokość na stronach

Określa maksymalną liczbę stron do wydrukowania w pionie.

Dopasuj zakres(y) wydruku do ilości stron

Określa maksymalną liczbę stron, na których ma zostać wydrukowany każdy arkusz o bieżącym stylu strony. W razie potrzeby skala zostanie zmniejszona w celu dopasowania do określonej liczby stron.

Ilość stron

Określa maksymalną liczbę stron do wydrukowania.