Definiuj nazwy

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie nazwy zaznaczonego obszaru lub nazwy dla wyrażenia formuły.

Zakres można zdefiniować za pomocą myszy lub wpisując jego odwołanie w polach okna dialogowego Definiuj nazwy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia - Określ.

+F3


Pole Obszar arkusza paska Formuła zawiera listę zdefiniowanych nazw zakresów lub wyrażenia formuł i ich zakresy między nawiasami. Aby wyróżnić odpowiednie odwołanie na arkuszu, należy kliknąć nazwę w tym polu. Ta lista nie zawiera nazw formuł lub części formuł.

Nazwa

Określa nazwę obszaru, dla którego należy zdefiniować odwołanie lub wyrażenie formuły. Wszystkie nazwy obszarów już zdefiniowanych znajdują się na liście powyżej pola. Kliknięcie nazwy na liście spowoduje zaznaczenie odpowiedniego odwołania niebieską ramką. Jeśli do tej samej nazwy obszaru należy kilka różnych zakresów komórek, zostaną one oznaczone ramkami w różnych kolorach.

Zakres lub wyrażenie formuły

W tym miejscu jest wyświetlane odwołanie do zaznaczonego obszaru w postaci wartości bezwzględnych.

Aby wstawić nowe odwołanie do obszaru, umieść kursor na tym polu i za pomocą myszy zaznacz żądany obszar dowolnego arkusza dokumentu. Aby wstawić nowo nazwaną formułę, wpisz wyrażenie formuły.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj

Zakres

Wybierz zakres nazwanego zakresu lub nazwanej formuły. Dokument (ogólny) oznacza, że nazwa jest ważna dla całego dokumentu. Każda inna nazwa arkusza wybrana ograniczy zakres nazwanego zakresu lub wyrażenia formuły do tego arkusza.

Opcje zakresu

Umożliwia określenie Typu obszaru odwołania (opcjonalnie).

Definiuje dodatkowe opcje związane z typem odwołania do obszaru.

Zakres wydruku

Definiuje obszar jako zakres drukowania.

Filtr

Definiuje wybrany obszar do wykorzystania w filtrze zaawansowanym.

Powtórz kolumnę

Definiuje obszar jako kolumnę powtarzalną.

Powtórz wiersz

Definiuje obszar jako wiersz powtarzalny.

Dodaj

Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową zdefiniowaną nazwę.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.