Funkcje statystyczne - część trzecia

KOWARIANCJA

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń.

Składnia

KOWARIANCJA(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA(A1:A30; B1:B30)

KOWARIANCJA.POPUL

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń, dla całej populacji.

Składnia

KOWARIANCJA.POPUL(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA.POPUL(A1:A30; B1:B30)

KOWARIANCJA.PRÓBKI

Zwraca kowariancję iloczynu par odchyleń, dla próbki populacji.

Składnia

KOWARIANCJA.PRÓBKI(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=KOWARIANCJA.PRÓBKI(A1:A30; B1:B30)

KURTOZA

Zwraca kurtoza zbioru danych (wymagane co najmniej 4 wartości).

Składnia

KURTOZA(liczba_1; liczba_2; ...; liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ..., liczba_30 są argumentami liczbowymi lub zakresami reprezentującymi próbkę losową rozkładu.

Przykład

=KURTOZA(A1; A2; A3; A4; A5; A6)

MAKS.K

Zwraca K-tą największą wartość zbioru danych.

Składnia

MAKS.K(dane; rząd_K)

Dane oznaczają zakres komórek zawierających dane.

Rząd_K stanowi rząd wartości.

Przykład

=MAKS.K(A1:C50; 2) zwraca drugą największą wartość z komórek A1:C50.

MIN.K

Zwraca K-tą najmniejszą wartość zbioru danych.

Składnia

MIN.K(dane; rząd_K)

Dane oznaczają zakres komórek zawierających dane.

Rząd_K stanowi rząd wartości.

Przykład

=MIN.K(A1:C50; 2) zwraca drugą najmniejszą wartość z komórek A1:C50.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest większy lub równy wartości kryterium.

Składnia

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(N; P; alfa)

N oznacza całkowitą liczbę prób.

P oznacza prawdopodobieństwo powodzenia dla jednej próby.

Alfa oznacza progową wartość prawdopodobieństwa, która zostanie osiągnięta lub przekroczona.

Przykład

=PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(100;0,5;0,1) zwraca wartość 44.

ROZKŁ.LOG

Zwraca rozkład logarytmiczno-normalny.

Składnia

ROZKŁ.LOG(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe; Skumulowany)

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczony standardowy rozkład logarytmiczny.

Średnia (wymagany) to wartość średnia standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe (wymagany) oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Skumulowany (wymagany) = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.LOG(0,1;0;1;1) zwraca wartość 0,0106510993.

ROZKŁ.LOG.ODWR

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Funkcja ta jest identyczna z ROZKŁAD.LOG.ODW i została wprowadzona dla zapewnienia interoperacyjności z innymi pakietami biurowymi.

Składnia

ROZKŁ.LOG.ODWR(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe)

Liczba (wymagany) oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność standardowego rozkładu logarytmicznego.

Średnia (wymagany) jest średnią arytmetyczną standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe (wymagany) oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Przykład

=ROZKŁ.LOG.ODWR(0,05;0;1) zwraca wartość 0,1930408167.

ROZKŁAD.LOG

Zwraca rozkład logarytmiczno-normalny.

Składnia

ROZKŁAD.LOG(Liczba; Średnia; Odchylenie_standardowe; Skumulowany)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczony standardowy rozkład logarytmiczny.

Średnia (parametr opcjonalny) to wartość średnia standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Skumulowany (parametr opcjonalny) = 0 pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁAD.LOG(0,1;0;1) zwraca wartość 0,01.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.LOG.ODW(liczba; średnia; STDEV)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność standardowego rozkładu logarytmicznego.

Średnia jest średnią arytmetyczną standardowego rozkładu logarytmicznego.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe standardowego rozkładu logarytmicznego.

Przykład

=ROZKŁAD.LOG.ODW(0,05;0;1) zwraca wartość 0,1930408167.

UFNOŚĆ

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu normalnego.

Składnia

UFNOŚĆ(alfa; STDEV; rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

STDEV oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,29.

UFNOŚĆ.NORM

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu normalnego.

Składnia

UFNOŚĆ.NORM(Alfa; Odchylenie_standardowe; Rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ.NORM(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,2939945977.

UFNOŚĆ.T

Zwraca przedział ufności (1 - alfa) dla rozkładu t-Studenta.

Składnia

UFNOŚĆ.T(Alfa; Odchylenie_standardowe; Rozmiar)

Alfa oznacza poziom przedziału ufności.

Odchylenie_standardowe oznacza odchylenie standardowe całej populacji.

Rozmiar oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=UFNOŚĆ.T(0,05;1,5;100) zwraca wartość 0,2976325427.

WSP.KORELACJI

Zwraca współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych.

Składnia

WSP.KORELACJI(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają pierwszy zbiór danych.

Dane_2 oznaczają drugi zbiór danych.

Przykład

=WSP.KORELACJI(A1:A50; B1:B50) oblicza współczynnik korelacji oznaczający miarę korelacji liniowej dwóch zbiorów danych.