Funkcje statystyczne - część druga

F.TEST

Zwraca wynik testu F.

Składnia

F.TEST(Dane_1; Dane_2)

Dane_1 oznaczają macierz pierwszego zbioru danych.

Dane_2 oznaczają macierz drugiego zbioru danych.

Przykład

=F.TEST.F(A1:A30;B1:B12) oblicza, czy podane dwa zbiory danych są różne pod względem wariancji, i zwraca prawdopodobieństwo ich pochodzenia z tej samej populacji całkowitej.

GAMMA

Zwraca wartość funkcji Gamma. Uwaga: GAMMA.ODW jest odwrotnością funkcji ROZKŁAD.GAMMA, a nie GAMMA.

Składnia

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczona wartość funkcji gamma.

GAUS

Zwraca standardowy skumulowany rozkład normalny.

Funkcja GAUS(x) = ROZKŁAD.NORMALNY.S(x)-0,5

Składnia

GAUS(liczba)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć całkę znormalizowanego rozkładu standardowego.

Przykład

=GAUS(0,19) = 0,08

=GAUS(0,0375) = 0,01

ROZKŁ.F

Oblicza wartości lewostronnego rozkładu F.

Składnia

ROZKŁ.F(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2, Skumulowany)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Skumulowany = 0 lub FAŁSZ pozwala na obliczenie funkcji gęstości, Skumulowany = 1 lub PRAWDA pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.F(0,8;8;12;0) zwraca wartość 0,7095282499.

=ROZKŁ.F(0,8;8;12;1) zwraca wartość 0,3856603563.

ROZKŁ.F.ODWR

Zwraca odwrotność rozkładu F prawdopodobieństwa. Rozkład F jest wykorzystywany w testach F w celu ustalenia związku pomiędzy dwoma różnymi zbiorami danych.

Składnia

ROZKŁ.F.ODWR(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁ.F.ODWR(0,5;5;10) zwraca wartość 0,9319331609.

ROZKŁ.F.ODWR.PS

Zwraca odwrotność prawostronnego rozkładu prawdopodobieństwa F.

Składnia

ROZKŁ.F.ODWR.PS(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁ.F.ODWR.PS(0,5;5;10) zwraca wartość 0,9319331609.

ROZKŁ.F.PS

Oblicza wartości prawostronnego rozkładu F.

Składnia

ROZKŁ.F.PS(Liczba; Stopnie_swobody_1; Stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁ.F.PS(0,8;8;12) zwraca wartość 0,6143396437.

ROZKŁ.GAMMA

Zwraca wartości rozkładu gamma.

Funkcją odwrotną jest ROZKŁAD.GAMMA.ODW lub ROZKŁ.GAMMA.ODWR.

Funkcja ta jest identyczna z ROZKŁAD.GAMMA i została wprowadzona dla zapewnienia interoperacyjności z innymi pakietami biurowymi.

Składnia

ROZKŁ.GAMMA(Liczba; Alfa; Beta; C)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

C (opcjonalny) = 0 lub FAŁSZ pozwala na obliczenie funkcji gęstości, C = 1 lub PRAWDA pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁ.GAMMA(2;1;1;1) zwraca wartość 0,86.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma ROZKŁAD.GAMMA. Funkcja pozwala na wyszukanie zmiennych o różnym rozkładzie.

Funkcja ta jest identyczna z ROZKŁAD.GAMMA.ODW i została wprowadzona dla zapewnienia interoperacyjności z innymi pakietami biurowymi.

Składnia

ROZKŁ.GAMMA.ODWR(Liczba; Alfa; Beta)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

Przykład

=ROZKŁ.GAMMA.ODWR(0,8;1;1) zwraca wartość 1,61.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

Składnia

ROZKŁ.HIPERGEOM(X; Wielkość_próbki; Populacja_S; Populacja_N; Skumulowany)

X oznacza liczbę wyników uzyskanych w próbce losowej.

Wielkość_próbki oznacza wielkość próbki losowej.

Populacja_S oznacza liczbę możliwych wyników w całej populacji.

Populacja_N oznacza wielkość całej populacji.

Skumulowany : wartość 0 lub FAŁSZ oblicza funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Inne wartości lub wartość PRAWDA oblicza funkcję rozkładu skumulowanego.

Przykłady

=ROZKŁ.HIPERGEOM(2;2;90;100;0) zwraca wartość 0,8090909091. Jeśli 90 ze 100 kromek chleba spadło ze stołu na podłogę posmarowaną stroną do dołu, to jeśli następne 2 kromki spadną ze stołu, wówczas prawdopodobieństwo, że obie spadną posmarowaną stroną do dołu, wynosi 81%.

=ROZKŁ.HIPERGEOM(2;2;90;100;1) zwraca wartość 1.

ROZKŁAD.F

Oblicza wartości rozkładu F.

Składnia

ROZKŁAD.F(liczba; stopnie_swobody_1; stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁAD.F(0,8;8;12) zwraca wartość 0,61.

ROZKŁAD.F.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu F prawdopodobieństwa. Rozkład F jest wykorzystywany w testach F w celu ustalenia związku pomiędzy dwoma różnymi zbiorami danych.

Składnia

ROZKŁAD.F.ODW(liczba; stopnie_swobody_1; stopnie_swobody_2)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu F.

Stopnie_swobody_1 oznaczają liczbę stopni swobody w liczniku rozkładu F.

Stopnie_swobody_2 oznaczają liczbę stopni swobody w mianowniku rozkładu F.

Przykład

=ROZKŁAD.F.ODW(0,5;5;10) zwraca wartość 0,93.

ROZKŁAD.FISHER

Zwraca wartość transformaty Fishera dla x i tworzy funkcję zbliżoną do rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.FISHER(liczba)

Liczba jest wartością, która ma zostać przekształcona.

Przykład

=ROZKŁAD.FISHER(0,5) zwraca wartość 0,55.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Zwraca odwrotność transformaty Fishera dla x i tworzy funkcję zbliżoną do rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.FISHER.ODW(liczba)

Liczba jest wartością, dla której należy przeprowadzić transformację odwrotną.

Przykład

=ROZKŁAD.FISHER.ODW(0,5) zwraca wartość 0,46.

ROZKŁAD.GAMMA

Zwraca wartości rozkładu Gamma.

Funkcją odwrotną jest GAMMA.ODW.

Składnia

ROZKŁAD.GAMMA(liczba; alfa; beta; skumulowany)

Liczba oznacza wartość, dla której ma zostać obliczony rozkład gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

SKUMULOWANY (parametr opcjonalny) = 0 lub FAŁSZ pozwala na obliczenie funkcji gęstości, SKUMULOWANY = 1 lub PRAWDA pozwala na obliczenie rozkładu.

Przykład

=ROZKŁAD.GAMMA(2;1;1;1) zwraca wartość 0,86.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma ROZKŁAD.GAMMA. Funkcja pozwala na wyszukanie zmiennych o różnym rozkładzie.

Składnia

ROZKŁAD.GAMMA.ODW(liczba; alfa; beta)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego ma zostać obliczona odwrotność rozkładu gamma.

Alfa jest parametrem alfa rozkładu gamma.

Beta jest parametrem beta rozkładu gamma.

Przykład

=ROZKŁAD.GAMMA.ODW(0,8;1;1) zwraca wartość 1,61.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

Składnia

ROZKŁAD.HIPERGEOM(X; wielkość_próbki; populacja_S; populacja_N)

X oznacza liczbę wyników uzyskanych w próbce losowej.

Wielkość_próbki oznacza wielkość próbki losowej.

Populacja_S oznacza liczbę sukcesów w próbce losowej.

Populacja_N oznacza wielkość całej populacji.

Przykład

=ROZKŁAD.HIPERGEOM(2;2;90;100) zwraca wartość 0,81. Jeśli 90 ze 100 kromek chleba spadło ze stołu na podłogę posmarowaną stroną do dołu, to jeśli następne 2 kromki spadną ze stołu, wówczas prawdopodobieństwo, że obie spadną posmarowaną stroną do dołu, wynosi 81%.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Zwraca wartość logarytmu naturalnego funkcji gamma: G(x).

Składnia

ROZKŁAD.LIN.GAMMA(liczba)

Liczba jest wartością, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny funkcji gamma.

Przykład

=ROZKŁAD.LIN.GAMMA(2) zwraca wartość 0.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ

Zwraca wartość logarytmu naturalnego funkcji gamma: G(x).

Składnia

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ(Liczba)

Liczba jest wartością, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny funkcji gamma.

Przykład

=ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ(2) zwraca wartość 0.

TEST.F

Zwraca wynik testu F.

Składnia

TEST.F(dane_1; dane_2)

Dane_1 oznaczają macierz pierwszego zbioru danych.

Dane_2 oznaczają macierz drugiego zbioru danych.

Przykład

=TEST.F(A1:A30;B1:B12) oblicza, czy podane dwa zbiory danych są różne pod względem wariancji, i zwraca prawdopodobieństwo ich pochodzenia z tej samej populacji całkowitej.

TEST.Z

Oblicza prawdopodobieństwo zaobserwowania statystyki Z wyższej niż obliczona na bazie próbki.

Składnia

TEST.Z(dane; liczba; odchylenie_standardowe)

Dane oznaczają podaną próbkę pobraną z populacji o rozkładzie normalnym.

liczba to znana średnia w populacji.

Sigma(wartość opcjonalna) stanowi znane odchylenie standardowe całej populacji. Jeśli zostanie pominięte, używane jest odchylenie standardowe podanej próbki.

Zobacz takżestronę Wiki.

Z.TEST

Oblicza prawdopodobieństwo zaobserwowania statystyki Z wyższej niż obliczona na bazie próbki.

Składnia

Z.TEST(Dane; mu; Sigma)

Dane oznaczają podaną próbkę pobraną z populacji o rozkładzie normalnym.

mu to znana średnia w populacji.

Sigma(opcjonalny) stanowi znane odchylenie standardowe populacji. Jeśli zostanie pominięta, używane jest odchylenie standardowe podanej próbki.

Przykład

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) zwraca wartość testu Z z próby A2:A20, pobraną z populacji o znanej średniej równej 9 i znanym odchyleniu standardowym równym 2.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Zwraca średnią geometryczną próbki.

Składnia

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(liczba_1; liczba_2; ...; liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ..., liczba_30 są argumentami liczbowymi lub zakresami reprezentującymi próbkę losową.

Przykład

=ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA(23;46;69) = 41,79. Wartość średniej geometrycznej próbki losowej wynosi zatem 41,79.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną zbioru danych.

Składnia

ŚREDNIA.HARMONICZNA(liczba_1; liczba_2; ...; liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ..., liczba_30 to maksymalnie 30 wartości lub zakresów, dla których należy obliczyć średnią harmoniczną.

Przykład

=ŚREDNIA.HARMONICZNA(23;46;69) = 37,64. Średnia harmoniczna próbki losowej wynosi zatem 37,64

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca średnią zbioru danych z pominięciem procentowej wartości alfa danych o wartościach granicznych.

Składnia

ŚREDNIA.WEWNĘTRZNA(dane; alfa)

Dane oznaczają macierz danych w próbce.

Alfa jest procentową wartością danych, które nie będą uwzględnione w obliczeniach.

Przykład

=ŚREDNIA.WEWN(A1:A50;0,1) oblicza średnią wartość liczb w komórkach A1:A50, z pominięciem 5% wartości najwyższych i 5% wartości najniższych. Wartości procentowe odnoszą się do wartości średniej przed pominięciem wartości granicznych, a nie do liczby składników.