Funkcje dodatkowe, lista funkcji analizy - część druga

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek


MODUŁ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest wartość bezwzględna liczby zespolonej.

Składnia

MODUŁ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=MODUŁ.LICZBY.ZESP("5+12j") zwraca wartość 13.

COS.LICZBY.ZESP

Zwraca cosinus liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COTAN.LICZBY.ZESP

Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBY.ZESP

Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny cosecans liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP

Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny secans liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Zwraca sinus liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny sinus liczby zespolonej.

TAN.LICZBY.ZESP

Zwraca tangens liczby zespolonej.

ARG.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest argument (kąt) liczby zespolonej.

Składnia

ARG.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ARG.LICZBY.ZESP("3+4j") zwraca wartość 0,927295.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest część rzeczywista liczby zespolonej.

Składnia

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP("1+3j") zwraca wartość 1.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest część urojona liczby zespolonej.

Składnia

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=CZ.UROJ.LICZBY.ZESP("4+3j") zwraca wartość 3.

EXP.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest liczba e (liczba Eulera) podniesiona do potęgi o wykładniku równym podanej liczbie zespolonej. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

EXP.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=EXP.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 1,47+2,29j (zaokrąglone).

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Wynikiem jest iloczyn maksymalnie 29 liczb zespolonych.

Składnia

ILOCZYN.LICZB.ZESP("liczba_zespolona";"liczba_zespolona_1";...)

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ILOCZYN.LICZB.ZESP("3+4j";"5-3j") zwraca wartość 27+11j.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Wynikiem jest iloraz dwóch liczb zespolonych.

Składnia

ILORAZ.LICZB.ZESP("licznik"; "mianownik")

Licznik, Mianownik to liczby zespolone zapisane w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ILORAZ.LICZB.ZESP("-238+240i";"10+24i") zwraca wartość 5+12i.

KONWERTUJ

Zamienia wartość zapisaną w jednym systemie miar na odpowiadającą jej wartość w innym systemie miar. Jednostki miar można wprowadzać w postaci tekstu, umieszczając je w cudzysłowie lub też w postaci odwołania. Jednostki miar wprowadzane w komórkach muszą dokładnie odpowiadać jednostkom na poniższej liście. Funkcja rozróżnia wielkość liter. Na przykład w celu wprowadzenia w komórce małej litery l (oznaczającej litr), należy bezpośrednio przed nią umieścić znak apostrofu (').

Typ

Jednostki

Waga

g (gram), sg (angielski slug), lbm (angielski funt), u (jednostka masy atomowej), ozm (angielska uncja handlowa), stone (kamień), ton (tona metryczna), grain (gran), pweight (masa pensa), hweight (angielski cetnar), shweight (amerykański cetnar), brton (angielska tona)

Długość

m (metr), mi (międzynarodowa mila lądowa), Nmi (mila morska), in (cal), ft (stopa), yd (jard), ang (angstrem), Pica (amerykańska pica), ell (łokieć), parsec (parsek), lightyear (rok świetlny), survey_mi (amerykańska mila lądowa)

Czas

yr (rok), day (dzień), hr (godzina), mn (minuta), sec (sekunda), s (sekunda)

Ciśnienie

Pa (Paskal), atm (atmosfera fizyczna), at (atmosfera techniczna), mmHg (milimetr słupka rtęci), Torr (tor), psi (funt na cal kwadratowy)

Siła

N (Newton), dyn (dyna), dy (dyna), lbf (funt-siła), pond (gram-siła)

Energia

J (dżul), e (erg), c (kaloria termochemiczna), cal (międzynarodowa kaloria), eV (elektronowolt), ev (elektronowolt), HPh (moc konna-godzina), Wh (watogodzina), wh (watogodzina), flb (stopopoundal), BTU (brytyjska jednostka cieplna), btu (brytyjska jednostka cieplna)

Moc

W (wat), w (wat), HP (ang. koń parowy), PS (metryczny koń mechaniczny)

Natężenie pola

T (Tesla), ga (Gauss)

Temperatura

C (Celsjusz), F (Fahrenheit), K (Kelwin), kel (Kelwin), Reau (Réaumur), Rank (Rankine)

Objętość

l (litr), L (litr), lt (litr), tsp (amerykańska łyżka do herbaty), tbs (amerykańska łyżka stołowa), oz (amerykańska miara płynów uncja objętości), cup (amerykańska filiżanka), pt (amerykańska miara płynów pinta), us_pt (amerykańska miara płynów pinta), qt (amerykańska miara płynów kwarta), gal (amerykańska miara płynów galon), m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel (amerykańska miara płynów beczka ropy naftowej), bushel (amerykańska miara sucha buszel level), regton (tona rejestrowa), Schooner (austr. szkuner), Middy (austr.), Glass (austr.)

Powierzchnia

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen (morga), ar, acre (akr), ha (hektar)

Prędkość

m/s, m/sec, m/h, mph (mile na godzinę), kn (węzeł), admkn (węzeł morski)

Informacja

bit, byte (bajt)


Jednostki miary pogrubione mogą być poprzedzone przedrostkami z poniższej listy:

Przedrostek

Mnożnik

Y (jotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (eksa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deka)

10^1

d (decy)

10^-1

c (centy)

10^-2

m (mili)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (jokto)

10^-24


Jednostki informacji "bit" i "bajt" mogą być również poprzedzone jednym z następujących przedrostków wg standardu IEC 60027-2/IEEE 1541:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Ikona notatki

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


Składnia

KONWERTUJ(liczba; "jednostka_wejściowa"; "jednostka_docelowa")

Liczba to liczba do konwersji.

Jednostka_wyjściowa to jednostka wyjściowa przekształcanej liczby.

Jednostka_docelowa to jednostka docelowa przekształcanej liczby. Obie jednostki muszą być tego samego typu.

Przykłady

=KONWERTUJ(10;"HP";"PS") zwraca w zaokrągleniu do dwóch miejsc dziesiętnych wartość 10,14. 10 HP jest równe 10,14 PS.

=KONWERTUJ(10;"km";"mi") zwraca, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, wartość 6,21. 10 kilometrów jest równe 6,21 mili. Znak k jest dopuszczalnym przedrostkiem współczynnika 10^3.

LICZBA.ZESP

Wynikiem jest liczba zespolona zapisana w postaci części rzeczywistej i części urojonej.

Składnia

LICZBA.ZESP(część_rzeczywista; część_urojona; sufiks)

Część_rzeczywista to część rzeczywista liczby zespolonej.

Część_urojona to część urojona liczby zespolonej.

Sufiks to lista opcji, "i" lub "j".

Przykład

=LICZBA.ZESP(3;4;"j") zwraca wartość 3+4j.

LN.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm naturalny (o podstawie e) liczby zespolonej. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

LN.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LN.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,35+0,79j (zaokrąglone).

LOG10.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm dziesiętny liczby zespolonej.

Składnia

LOG10.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LOG10.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,15+0,34j (zaokrąglone).

LOG2.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm o podstawie 2 z liczby zespolonej.

Składnia

LOG2.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LOG2.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,50+1,13j (zaokrąglone).

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest pierwiastek kwadratowy liczby zespolonej.

Składnia

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP("3+4i") zwraca wartość 2+1i.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Wynik jest liczbą zespoloną podniesioną do potęgi o liczbę.

Składnia

POTĘGA.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona"; liczba)

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Liczba to wykładnik.

Przykład

=POTĘGA.LICZBY.ZESP("2+3i";2) zwraca wartość -5+12i.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Wynikiem jest różnica dwóch liczb zespolonych.

Składnia

RÓŻN.LICZB.ZESP("liczba_zespolona_1"; "liczba_zespolona_2")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=RÓŻN.LICZB.ZESP("13+4j";"5+3j") zwraca wartość 8+j.

SILNIA.DWUKR

Wynikiem jest silnia liczby z przyrostami o 2.

Składnia

SILNIA.DWUKR(liczba)

Zwraca Liczbę !!, dwukrotną silnię Liczby, gdzie Liczba jest liczbą całkowitą większą lub równą zero.

Dla liczb parzystych funkcja SILNIA.DWUKR(n) zwraca:

2*4*6*8* ... *n

Dla liczb nieparzystych funkcja SILNIA.DWUKR(n) zwraca:

1*3*5*7* ... *n

SILNIA.DWUKR(0) z definicji wynosi 1.

Przykład

=SILNIA.DWUKR(5) zwraca wartość 15.

=SILNIA.DWUKR(6) zwraca wartość 48.

=SILNIA.DWUKR(0) zwraca wartość 1.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest wartość sprzężona liczby zespolonej.

Składnia

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 1-j.

SUMA.LICZB.ZESP

Wynikiem jest suma maksymalnie 29 liczb zespolonych.

Składnia

SUMA.LICZB.ZESP("liczba_zespolona_1"; "liczba_zespolona_2"; ...)

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=SUMA.LICZB.ZESP("13+4j";"5+3j") zwraca wartość 18+7j.

ÓSM.NA.DWÓJK

Wynikiem jest liczba binarna obliczona na podstawie podanej liczby ósemkowej.

Składnia

ÓSM.NA.DWÓJK(liczba; miejsca)

Liczba to liczba ósemkowa. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zwracają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=ÓSM.NA.DWÓJK(3;3) zwraca wartość 011.

ÓSM.NA.DZIES

Wynikiem jest liczba dziesiętna obliczona na podstawie podanej liczby ósemkowej.

Składnia

ÓSM.NA.DZIES(liczba)

Liczba to liczba ósemkowa. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zwracają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Przykład

=ÓSM.NA.DZIES(144) zwraca wartość 100.

ÓSM.NA.SZESN

Wynikiem jest liczba szesnastkowa obliczona na podstawie podanej liczby ósemkowej.

Składnia

ÓSM.NA.SZESN(liczba; miejsca)

Liczba to liczba ósemkowa. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zwracają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=ÓSM.NA.SZESN(144;4) zwraca wartość 0064.