Funkcje tekstowe

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Tekst


ARABSKIE

Oblicza wartość liczby zapisanej cyframi rzymskimi. Liczba musi być z przedziału pomiędzy 0 a 3999.

Składnia

ARABSKIE("Tekst")

Tekst oznacza tekst reprezentujący liczbę zapisaną cyframi rzymskimi.

Przykład

=ARABSKIE("MXIV") zwraca wartość 1014

=ARABSKIE("MMII") zwraca wartość 2002

ASC

Funkcja ASC konwertuje znaki ASCII i katakana o pełnej szerokości do znaków ASCII lub katakana o połowie szerokości. Zwraca ciąg tekstowy.

Zobacz http://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions dla tabeli konwersji.

Składnia

ASC("tekst")

Tekst to wartość tekstowa, która zawiera znaki do konwersji.

Zobacz również: Funkcja JIS.

BAT.TEKST

Zamienia liczbę na tekst tajski łącznie z nazwami waluty tajlandzkiej.

Składnia

BAT.TEKST(Liczba)

Liczba to dowolna liczba. Wartość "Baht" jest dołączana do części całkowitej liczby, a "Satang" do części ułamkowej.

Przykład

=BAT.TEKST(12,65) zwraca ciąg tekstowy zapisany w znakach alfabetu tajskiego, który oznacza "12 batów i 65 satangów".

Zwraca długość ciągu wraz ze spacjami.

Składnia

DŁ("tekst")

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić znak.

Przykład

=DŁ("Dzień dobry") zwraca wartość 11.

=DŁ(12345,67) zwraca wartość 8.

DŁ.B

Dla dwubajtowych zestawów znaków języków (DBCS), zwracana jest liczba bajtów użytych do reprezentacji znaków w ciągu tekstowym.

Składnia

DŁ.B("Tekst")

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić znak.

Przykłady

DŁ.B("中") zwraca 2 (1 znak DBCS składający się z 2 bajtów).

DŁ.B("中国") zwraca 4 (2 znaki DBCS każdy składający się z 2 bajtów).

DŁ.B("office") zwraca 6 (6 znaków nie DBCS każdy składający się z 1 bajtu)

=DŁ.B("Dzień dobry") zwraca wartość 11.

=DŁ.B(12345,67) zwraca wartość 8.

FRAGMENT.TEKSTU

Zwraca fragment podanego ciągu znaków. Parametry określają pozycję początkową i liczbę znaków.

Składnia

FRAGMENT.TEKSTU("tekst"; liczba_początkowa; liczba)

Tekst jest ciągiem zawierającym znaki, które należy pobrać.

Start to pozycja pierwszego znaku w tekście do pobrania.

Liczba określa liczbę znaków części tekstu.

Przykład

=FRAGMENT.TEKSTU("office";2;2) zwraca wartość ff.

FRAGMENT.TEKSTU.B

Zwraca fragment podanego ciągu znaków. Parametry określają pozycję początkową i liczbę znaków.

Składnia

FRAGMENT.TEKSTU.B("Tekst"; Liczba_początkowa; Liczba_bajtów)

Tekst jest ciągiem zawierającym znaki, które należy pobrać.

Liczba_początkowa to pozycja pierwszego znaku w tekście do pobrania.

Liczba_bajtów określa liczbę znaków, którą FRAGMENT.TEKSTU.B zwróci z tekstu, w bajtach.

Przykłady

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;0) zwraca "" (0 bajtów jest zawsze pustym ciągiem).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;1) zwraca " " (1 bajt jest połową znaku DBCS i wynikiem jest znak spacji).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;2) zwraca "中" (2 bajty stanowią jeden kompletny znak DBCS).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;3) zwraca "中 " (3 bajty stanowią jeden znak DBCS i połowę następnego, ostatni bajt jest zwracany jako znak spacji).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";1;4) zwraca "中国" (4 bajty stanowią dwa kompletne znaki DBCS).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";2;1) zwraca " " (pozycja bajtu 2 nie jest początkiem znaku w ciągu DBCS, 1 znak spacji jest zwracany).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";2;2) zwraca " " (pozycja bajtu 2 punktów do ostatniej połowy pierwszego znaku w ciągu DBCS, 2 bajty stanowią ostatnią połowę pierwszego znaku i pierwszą połowę drugiego znaku w ciągu, 2 znaki spacji są zwracane).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";2;3) zwraca " 国" (pozycja bajtu 2 nie jest początkiem znaku w ciągu DBCS, zwracany jest znak spacji dla pozycji bajtu 2).

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";3;1) " " (pozycja bajtu 3 nie jest początkiem znaku w ciągu DBCS, ale 1 bajt jest tylko połową znaku DBCS i zwracany jest znak spacji)

FRAGMENT.TEKSTU.B("中国";3;2) zwraca "国" (pozycja bajtu 3 jest początkiem znaku w ciągu DBCS i 2 bajty stanowią jeden znak DBCS).

FRAGMENT.TEKSTU.B("office";2;3) zwraca "ffi" (pozycja bajtu 2 jest początkiem znaku w ciągu nie DBCS i 3 bajty ciągu nie DBCS stanowią 3 znaki).

JIS

Funkcja JIS konwertuje znaki ASCII i katakana o połowie szerokości do znaków o pełnej szerokości. Zwraca ciąg tekstowy.

Zobacz http://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions dla tabeli konwersji.

Składnia

JIS("tekst")

Tekst to wartość tekstowa, która zawiera znaki do konwersji.

Zobacz również: Funkcja ASC.

KOD

Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku łańcucha znakowego.

Składnia

KOD("Tekst")

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy znaleźć kod pierwszego znaku.

Kody zawierające więcej niż 127 znaków mogą być zależne od sposobu mapowania znaków w systemie (np. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252 czy Windows-1250), w związku z czym nie zawsze można ich używać na różnych platformach.

Przykład

=KOD("Hieronymus") zwraca wartość 72, =KOD("hieroglyphic") zwraca wartość 104.

Ikona notatki

Kod numeryczny nie musi odpowiadać tabeli ASCII, lecz tabeli znaków aktualnie używanej.


KWOTA

Przekształca liczbę na wartość w formacie walutowym, zaokrąglając ją do określonej liczby miejsc po przecinku. W polu Wartość należy wprowadzić liczbę, która ma być przekształcona na format walutowy. Opcjonalnie w polu Dziesiętne można podać liczbę miejsc po przecinku. Jeśli nie została określona żadna wartość, wszystkie liczby w formacie walutowym będą wyświetlane z dwoma miejscami po przecinku.

Format waluty definiuje się w ustawieniach systemowych.

Składnia

KWOTA(wartość; dziesiętne)

Wartość jest liczbą, odwołaniem do komórki zawierającej liczbę lub formułą zwracającą liczbę.

Dziesiętne to parametr opcjonalny, który określa liczbę miejsc dziesiętnych.

Przykład

=KWOTA(255) zwraca wartość 255,00 zł.

=KWOTA(367,456;2) zwraca wartość 367,46 zł. Należy użyć separatora dziesiętnego, który jest zgodny z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.

LEWY

Zwraca początkowe znaki w ciągu tekstowym.

Składnia

LEWY("tekst"; liczba)

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić początkowe słowa cząstkowe.

Liczba (parametr opcjonalny) oznacza liczbę znaków w początkowej części tekstu. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany, zwracany jest jeden znak.

Przykład

=LEWY("wyjście";3) zwraca wartość “wyj”.

LEWYB

Zwraca początkowe znaki tekstu DBCS.

Składnia

LEWYB("Tekst"; Liczba_bajtów)

Tekst to wartość tekstowa, dla której należy określić początkowe słowa cząstkowe.

Liczba_bajtów (opcjonalny) oznacza liczbę znaków, którą LEWYB ma wyodrębnić na podstawie bajtów. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany, zwracany jest jeden znak.

Przykłady

LEWYB("中国";1) zwraca " " (1 bajt jest tylko połową znaku DBCS i zwracany jest znak spacji).

LEWYB("中国";2) zwraca "中" (2 bajty stanowią jeden kompletny znak DBCS).

LEWYB("中国";3) zwraca "中 " (3 bajty stanowią jeden znak DBCS i połowę następnego, ostatni znak jest zwracany jako znak spacji).

LEWYB("中国";4) zwraca "中国" (4 bajty stanowią dwa kompletne znaki DBCS).

LEWYB("office";3) zwraca "off" (3 znaki nie DBCS każdy składający się z 1 bajtu)

LITERY.MAŁE

Przekształca wszystkie wielkie litery ciągu tekstowego na małe.

Składnia

LITERY.MAŁE("tekst")

Tekst oznacza ciąg, który należy przekształcić.

Przykład

=LITERY.MAŁE("Słońce") zwraca wartość słońce.

LITERY.WIELKIE

Zamienia litery ciągu określonego w polu Tekst na wielkie.

Składnia

LITERY.WIELKIE("tekst")

Tekst oznacza ciąg zawierający małe litery, które mają zostać zamienione na wielkie.

Przykład

=LITERY.WIELKIE("Dzień dobry") zwraca wartość DZIEŃ DOBRY.

M.DZIESIĘTNE

Przekształca tekst składający się ze znaków systemu liczbowego o podanej podstawie na liczbę naturalną. Podstawa musi być liczbą w zakresie od 2 do 36. Spacje i tabulatory są ignorowane. Pole Tekst nie rozróżnia wielkości liter.

Jeśli podstawą systemu liczbowego jest 16, znaki x, X, 0x i 0X umieszczone na początku liczby, a także znaki h i H na końcu liczby są pomijane. Jeśli podstawą systemu jest 2, znaki b lub B na końcu liczby są pomijane. Inne znaki nie należące do danego systemu liczbowego powodują błąd.

Składnia

M.DZIESIĘTNE("tekst"; podstawa)

Tekst to wartość tekstowa do konwersji. W celu odróżnienia liczby szesnastkowej takiej jak A1 od odwołania do komórki A1 liczbę należy umieścić w cudzysłowie, na przykład "A1" lub "FACE".

Podstawa oznacza podstawę systemu liczbowego. Może to być dowolna liczba całkowita z zakresu od 2 do 36.

Przykład

=M.DZIESIĘTNE("17";10) zwraca wartość 17.

=M.DZIESIĘTNE("FACE";16) zwraca wartość 64206.

=M.DZIESIĘTNE("0101";2) zwraca wartość 5.

OCZYŚĆ

Funkcja usuwa z łańcucha wszystkie znaki niedrukowalne.

Składnia

OCZYŚĆ("tekst")

Tekst oznacza wartość tekstową, z której zostaną usunięte wszystkie znaki niedrukowalne.

PODSTAW

Podstawia nowy tekst w miejsce starego we wskazanym ciągu znaków.

Składnia

PODSTAW("tekst"; "szukany_tekst"; "nowy_tekst"; wystąpienie)

Tekst jest tekstem, w którym segmenty zostaną zastąpione.

Szukany_tekst to segment tekstu, który ma być zastąpiony (określoną liczbę razy).

Nowy_tekst jest tekstem, który ma zastąpić segment.

Wystąpienie (parametr opcjonalny) wskazuje na numer wystąpienia wyszukiwanego tekstu, które ma być zamienione. Przy braku tego parametru zamienione zostaną wszystkie wystąpienia.

Przykład

=PODSTAW("123123123";"3";"abc") zwraca 12abc12abc12abc.

=PODSTAW("123123123";"3";"abc";2) zwraca wartość 12abc12abc12abc.

PODSTAWA

Zamienia liczbę naturalną o podanej podstawie na tekst w określonym systemie liczbowym. Używane są cyfry 0-9 i litery A-Z.

Składnia

PODSTAWA(liczba; podstawa; [minimalna_długość])

Liczba to dodatnia liczba całkowita do konwersji.

Podstawa oznacza podstawę systemu liczbowego. Może to być dowolna liczba całkowita z zakresu od 2 do 36.

Minimalna_długość (parametr opcjonalny) oznacza minimalną długość utworzonej sekwencji znaków. Jeśli długość tekstu jest mniejsza niż określona długość minimalna, zostanie on uzupełniony zerami z lewej strony.

Przykład

=PODSTAWA(17;10;4) zwraca wartość 0017 w systemie dziesiętnym.

=PODSTAWA(17;2) zwraca wartość 10001 w systemie dwójkowym.

=PODSTAWA(255;16;4) zwraca wartość 00FF w systemie szesnastkowym.

PORÓWNAJ

Porównuje dwa ciągi tekstowe i zwraca wartość PRAWDA, jeśli są identyczne. Funkcja rozróżnia wielkość liter.

Składnia

PORÓWNAJ("tekst_1";"tekst_2")

Tekst_1 oznacza pierwszy tekst do porównania.

Tekst_2 to druga porównywana wartość tekstowa.

Przykład

=PORÓWNAJ(" microsystems";" Microsystems") zwraca wartość FAŁSZ.

POWT

Powtarza łańcuch znakowy określoną ilość razy.

Składnia

POWT("tekst"; ilość)

Tekst to wartość tekstowa, która ma być powtarzana.

Liczba oznacza liczbę powtórzeń.

Wynik może mieć maksymalnie 255 znaków.

Przykład

=POWT("Dzień dobry";2) zwraca wartość Dzień dobryDzień dobry.

PRAWY

Zwraca ostatnie znaki w ciągu tekstowym.

Składnia

PRAWY("tekst"; liczba)

Tekst jest tekstem, dla którego należy określić część po prawej stronie.

Liczba (parametr opcjonalny) określa liczbę znaków części tekstu po prawej stronie.

Przykład

=PRAWY("Słońce";2) zwraca wartość ce.

PRAWY.B

Zwraca ostatni znak lub znaki tekstu z dwubajtowych zestawów znaków (DBCS).

Składnia

PRAWY.B("Tekst"; Liczba_bajtów)

Tekst jest tekstem, dla którego należy określić część po prawej stronie.

Liczba_bajtów (opcjonalny) oznacza liczbę znaków, którą PRAWY.B ma wyodrębnić na podstawie bajtów.

Przykłady

PRAWY.B("中国";1) zwraca " " (1 bajt jest tylko połową znaku DBCS i zwracany jest znak spacji).

PRAWY.B("中国";2) zwraca "国" (2 bajty stanowią jeden kompletny znak DBCS).

PRAWY.B("中国";3) zwraca " 国" (3 bajty stanowią połowę jednego znaku DBCS i jeden cały znak DBCS, spacja zwracana jest dla pierwszej połowy).

PRAWY.B("中国";4) zwraca "中国" (4 bajty stanowią dwa kompletne znaki DBCS).

PRAWY.B("office";3) zwraca "ice" (3 znaki nie DBCS każdy składający się z 1 bajtu).

RZYMSKIE

Zamienia liczbę arabską na rzymską. Liczba musi być z przedziału pomiędzy 0 a 3999, natomiast tryb może być liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 4.

Składnia

RZYMSKIE(liczba, tryb)

Liczba to wartość liczbowa, która ma być zamieniona na liczbę rzymską.

Tryb (parametr opcjonalny) oznacza stopień uproszczenia. Im wyższa wartość, tym bardziej zostanie uproszczona liczba rzymska.

Przykład

=RZYMSKIE(999) zwraca wartość CMXCIX

=RZYMSKIE(999;0) zwraca wartość CMXCIX

=RZYMSKIE(999;1) zwraca wartość LMVLIV

=RZYMSKIE(999;2) zwraca wartość XMIX

=RZYMSKIE(999;3) zwraca wartość VMIV

=RZYMSKIE(999;4) zwraca wartość IM

SZUKAJ.TEKST

Zwraca pozycję segmentu tekstu w ciągu znakowym. Opcjonalnie można określić początek wyszukiwania. Wyszukiwany tekst może być liczbą lub dowolnym ciągiem znakowym. Funkcja nie rozróżnia wielkości liter.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

SZUKAJ.TEKST("znajdź_tekst"; "tekst"; pozycja)

Znajdź_tekst oznacza szukany tekst.

Tekst jest tekstem, w którym będzie prowadzone wyszukiwanie.

Pozycja (parametr opcjonalny) oznacza pozycję w tekście, od której rozpocznie się wyszukiwanie.

Przykład

=SZUKAJ.TEKST(54;998877665544) zwraca wartość 10.

T

Funkcja zwraca tekst docelowy lub tekst pusty, jeżeli ciąg docelowy nie jest sformatowany jako tekst.

Składnia

T(wartość)

Wartość jest wartością, którą należy przekształcić. Jako parametru można także użyć odwołania. Jeśli komórka odwołania zawiera liczbę lub formułę zwracającą wynik numeryczny, wynikiem tej funkcji będzie ciąg pusty.

Przykład

=T(12345) zwraca pusty ciąg.

=T("12345") zwraca wartość tekstową 12345.

TEKST

Zamienia liczbę na tekst w podanym formacie.

Składnia

TEKST(liczba; format)

Liczba to wartość liczbowa do konwersji.

Format to wartość tekstowa, która definiuje format. Przecinek dziesiętny i separator tysięcy muszą być zgodne z formatem komórki dla danego języka.

Przykład

=TEKST(12,34567;"###.##") zwraca wartość tekstową 12,35

=TEKST(12,34567;"000,00") zwraca wartość tekstową 012,35

UNICHAR

Konwertuje kod liczbowy na znak lub literę Unicode.

Składnia

UNICHAR(numer)

Przykład

=UNICHAR(169) zwraca znak praw autorskich ©.

Ikona wskazówki

Zobacz także funkcję UNICODE ().


UNICODE

Zwraca kod liczbowy pierwszego znaku Unicode w ciągu tekstowym.

Składnia

UNICODE("Text")

Przykład

=UNICODE("©") zwraca numer kodu Unicode (169) dla znaku praw autorskich.

Ikona wskazówki

Zobacz także funkcję UNICHAR().


USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Usuwa spacje na początku ciągu lub wyrównuje zawartość komórki do lewej.

Składnia

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY("tekst")

Tekst oznacza tekst, z którego mają być usunięte spacje.

Przykład

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(" wita świecie ") zwraca "witaj świecie" z pojedynczą spacją między wyrazami i bez spacji początkowej oraz końcowej.

WARTOŚĆ

Przekształca ciąg znakowy na wyrażenie numeryczne.

Składnia

WARTOŚĆ("tekst")

Tekst jest ciągiem, który należy przekształcić na liczbę.

Przykład

=WARTOŚĆ("4321") zwraca 4321.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zamienia pierwszą literę na wielką w każdym wyrazie w tekście.

Składnia

Z.WIELKIEJ.LITERY("tekst")

Tekst oznacza ciąg, który należy przekształcić.

Przykład

=Z.WIELKIEJ.LITERY("open office") zwraca wartość Open Office.

ZAOKR.DO.TEKST

Formatuje wyświetlanie liczby, uwzględniając ustaloną liczbę miejsc po przecinku i wyświetlanie separatora tysięcy.

Składnia

ZAOKR.DO.TEKST(liczba; dziesiętne; bez_separatorów_tysięcy)

Liczba oznacza wartość liczbową do sformatowania.

Dziesiętne określa liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych.

Bez_separatorów_tysięcy (parametr opcjonalny) określa, czy mają być używane separatory tysięcy. Jeśli parametr jest inny niż 0, separator tysięcy zostanie pominięty. Jeśli parametr jest równy 0 lub nie został podany, separatory tysięcy będą wyświetlane zgodne z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.

Przykład

=ZAOKR.DO.TEKST(1234567,89;3) zwraca 1 234 567,890 w postaci ciągu tekstowego.

=ZAOKR.DO.TEKST(1234567,89;3;1) zwraca wartość 1234567,890 w postaci ciągu tekstowego.

ZASTĄP

Zamienia część łańcucha tekstowego innym łańcuchem tekstowym. Ta funkcja może być użyta zarówno do znaków jak i liczb (które są automatycznie konwertowane na tekst). Wynik działania tej funkcji zawsze jest tekstem. Jeśli masz zamiar dokonywać obliczeń z użyciem liczb, które zostały zamienione na tekst musisz przeprowadzić ponownie konwersję na liczbę przy użyciu funkcji WARTOŚĆ.

Jeżeli nie chcesz, by tekst zawierający liczby był interpretowany jako liczba i automatycznie konwertowany na tekst, musisz zawrzeć go w cudzysłów.

Składnia

ZASTĄP("tekst"; pozycja; długość; "nowy tekst")

Tekst jest to łańcuch znakowy, którego część chcesz zamienić.

Pozycja oznacza pozycję w tekście, od której rozpocznie się zastępowanie.

Długość to liczba znaków w wartości Tekst, którą należy zastąpić.

Nowy_tekst oznacza tekst, który ma zastąpić wartość Tekst.

Przykład

=ZASTĄP("1234567";1;1;"444") zwraca wartość "444234567". Jeden znak w pozycji 1 jest zastępowany przez całe wyrażenie Nowy_tekst.

ZNAJDŹ

Poszukuje ciągu tekstowego w innym ciągu. Funkcja pozwala także zdefiniować początek wyszukiwania. Wyszukiwany ciąg może być liczbą lub dowolnym ciągiem znakowym. Funkcja rozróżnia wielkość liter.

Składnia

ZNAJDŹ("znajdź_tekst";"tekst";pozycja)

Znajdź_tekst oznacza szukany tekst.

Tekst jest tekstem, w którym będzie prowadzone wyszukiwanie.

Pozycja (parametr opcjonalny) oznacza pozycję w tekście, od której rozpocznie się wyszukiwanie.

Przykład

=ZNAJDŹ(76;998877665544) zwraca wartość 6.

ZNAK

Zamienia liczbę na znak zgodnie z tabelą kodową. Liczba może być dwucyfrową lub trzycyfrową liczbą całkowitą.

Kody zawierające więcej niż 127 znaków mogą być zależne od sposobu mapowania znaków w systemie (np. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252 czy Windows-1250), w związku z czym nie zawsze można ich używać na różnych platformach.

Składnia

ZNAK(liczba)

Liczba to wartość liczbowa z zakresu od 1 do 255, która odpowiada wartości kodu danego znaku.

Przykład

=ZNAK(100) zwraca znak d.

="abc" & ZNAK(10) & "def" wstawia do ciągu tekstowego znak nowej linii.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy wiele łańcuchów znakowych w jeden.

Składnia

ZŁĄCZ.TEKSTY("Tekst 1";...;"Tekst 30")

Tekst_1; Tekst_2; ... oznacza do 30 fragmentów tekstu, które mają być połączone w jeden łańcuch.

Przykład

=ZŁĄCZ.TEKSTY("Dzień";"dobry";"panie";"Kowalski") zwraca: Dzień dobry panie Kowalski.