Funkcje matematyczne

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc. Aby otworzyć Kreator funkcji, wybierz polecenie Wstaw - Funkcja.

AGREGUJ

Zwraca wyniki agregacji obliczeń w zakresie. Dostępne są różne funkcje agregacji z listy poniżej. Funkcja agregacji pozwala pominąć ukryte wiersze, błędy SUMY.CZĘŚCIOWE i inne wyniki funkcji AGREGUJ w obliczeniach.

ODEJMOWANIE

Odejmuje zestaw liczb i podaje wynik bez eliminowania drobnych błędów zaokrąglania.

KOLOR

Zwraca wartość numeryczną obliczoną przez kombinację trzech kolorów (czerwony, zielony i niebieski) oraz przez kanał alfa w systemie kolorów RGBA. Wynik zależy od koloru systemowego użytego w systemie.

SUMA.WARUNKÓW

Zwraca sumę wartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

Składnia

ACOS(Liczba)

Ta funkcja zwraca arcus cosinus z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego cosinus jest Liczba. Zwrócony kąt jest między 0 a Pi.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ACOS(-1) zwraca wartość 3,14159265358979 (PI radianów)

=STOPNIE(ACOS(0,5)) zwraca wartość 60. Cosinus kąta 60 stopni wynosi 0,5.

Otwórz plik z przykładem:

ACOSH

Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

Składnia

ACOSH(Liczba)

Ta funkcja zwraca arcus cosinus hiperboliczny z Liczby, to liczba, której cosinus hiperboliczny jest Liczba.

Liczba musi być większa lub równa 1.

Przykład

=ACOSH(1) zwraca wartość 0.

=ACOSH(COSH(4)) zwraca wartość 4.

Otwórz plik z przykładem:

ACOT

Zwraca arcus cotangens podanej liczby.

Składnia

ACOT(Liczba)

Ta funkcja zwraca arcus cotangens z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego cotangens jest Liczba. Zwrócony kąt jest między 0 a Pi.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ACOT(1) zwraca wartość 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ACOT(1)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

Otwórz plik z przykładem:

ACOTH

Zwraca arcus cotangens hiperboliczny podanej liczby.

Składnia

ACOTH(Liczba)

Funkcja ta zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której odwrotny cotangens hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Jeśli liczba zawiera się w przedziale od -1 do 1 włącznie, wystąpi błąd.

Przykład

=ACOTH(1,1) zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny z 1,1, czyli ok. 1,52226.

Otwórz plik z przykładem:

ASIN

Zwraca arcus sinus podanej liczby.

Składnia

ASIN (Liczba)

Ta funkcja zwraca arcus sinus z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego sinus jest Liczba. Zwrócony kąt jest między -PI/2 a +Pi/2.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ASIN(0) zwraca wartość 0.

=ASIN(1) zwraca wartość 1,5707963267949 (PI/2 radianów).

=STOPNIE(ASIN(0,5)) zwraca wartość 30. Sinus kąta 30 stopni wynosi 0,5.

Otwórz plik z przykładem:

ASINH

Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

Składnia

ASINH(Liczba)

Funkcja ta zwraca arcus sinus hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której arcus sinus hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Przykład

=ASINH(-90) zwraca wartość ok. -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) zwraca wartość 4.

Otwórz plik z przykładem:

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

Składnia

ATAN(Liczba)

Ta funkcja zwraca arcus tangens z Liczba, czyli kąt (w radianach), którego tangens jest Liczba. Zwrócony kąt jest między -PI/2 a +Pi/2.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ATAN(1)zwraca wartość 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ATAN(1)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

Otwórz plik z przykładem:

ATAN2

Zwraca arcus tangens na podstawie określonych współrzędnych x i y.

Składnia

ATAN2(Liczba x; Liczba y)

Liczba_X jest wartością współrzędnej X.

Liczba_Y jest wartością współrzędnej Y.

ATAN2 zwraca wartość funkcji arcus tangens, tj. kąt (w radianach) między osią x a linią prostą poprowadzoną z punktu o współrzędnych liczba_x, liczba_y. Zwrócona wartość zawiera się w przedziale od –PI do PI.

Aby uzyskać wartość kąta w stopniach, zastosuj funkcję STOPNIE.

Przykład

=ATAN2(20;20) zwraca 0,785398163397448 (PI/4 radianów).

=STOPNIE(ATAN2(12,3;12,3)) zwraca wartość 45. Tangens kąta 45 stopni wynosi 1.

Otwórz plik z przykładem:

ATANH

Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

Składnia

ATANH(Liczba)

Funkcja ta zwraca arcus tangens hiperboliczny z parametru Liczba, czyli wartość, dla której arcus tangens hiperboliczny wynosi parametr Liczba.

Liczba musi spełniać warunek -1 < liczba < 1.

Przykład

=ATANH(0) zwraca wartość 0.

Otwórz plik z przykładem:

COS

Zwraca cosinus podanej liczby (kąta).

Składnia

COS(Liczba)

Zwraca cosinus (trygonometryczny) z Liczba, kąta wyrażonego w radianach.

Aby uzyskać cosinus kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykłady

=COS(PI()*2) zwraca 1 ― cosinus kąta o mierze równej PI*2 radianów.

=COS(RADIANY(60)) zwraca wartość 0,5, czyli cosinus kąta 60 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

COSH

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

Składnia

COSH(Liczba)

Zwraca cosinus hiperboliczny z Liczba.

Przykład

=COSH(0) zwraca wartość 1, cosinus hiperboliczny liczby 0.

Otwórz plik z przykładem:

COT

Zwraca cotangens argumentu traktowanego jako miara kąta w radianach.

Składnia

COT(Liczba)

Zwraca cotangens (trygonometryczny) z Liczba, kąta wyrażonego w radianach.

Aby uzyskać cotangens kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Cotangens kąta jest równy odwrotności tangensa kąta.

Przykład:

=COT(PI()/4) zwraca wartość 1 ― cotangens kąta o mierze PI/4 radianów.

=COT(RADIANY(45)) zwraca wartość 1, cotangens kąta 45 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

COTH

Zwraca cotangens hiperboliczny podanej liczby (kąta).

Składnia

COTH(Liczba)

Zwraca cotangens hiperboliczny z Liczba.

Przykład

=COTH(1) zwraca cotangens hiperboliczny z liczby 1 czyli ok. 1,3130.

Otwórz plik z przykładem:

CSC

Zwraca cosecant podanego kąta (w radianach). Cosecant jest równy 1 dzielone przez sinus tego kąta.

Składnia

CSC(Liczba)

Zwraca (trygonometryczny) cosecans z Liczby, kąta w radianach.

Aby uzyskać cosecans kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykłady

=CSC(PI()/4) zwraca w przybliżeniu 1.4142135624, odwrotność sinusa z PI/4 radianów.

=CSC(RADIANY(30)) zwraca 2, cosecans 30 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

CSCH

Zwraca hiperboliczny cosecans z liczby.

Składnia

CSCH(Liczba)

Zwraca hiperboliczny cosecans z Liczby.

Przykład

=CSCH(1) zwraca w przybliżeniu 0.8509181282, hiperboliczny cosecans z 1.

Otwórz plik z przykładem:

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Zwraca część całkowitą z dzielenia.

Składnia

CZ.CAŁK.DZIELENIA(licznik; mianownik)

Zwraca część całkowitą z dzielenia dzielnej przez dzielnik.

CZ.CAŁK.DZIELENIA jest równoważna do ZAOKR.DO.CAŁK(numerator/denominator) dla numeratorów i denominatorów o tym samym znakuj, z wyjątkiem że może zwracać błędy z innymi kodami błędów. Bardziej ogólnie jest równoważna funkcjiZAOKR.DO.CAŁK(numerator/denominator/ZNAK.LICZBY(numerator/denominator))*ZNAK.LICZBY(numerator/denominator).

Przykład

=CZ.CAŁK.DZIELENIA(11;3) zwraca wartość 3. Reszta 2 jest pomijana.

EUROCONVERT

Funkcja umożliwia konwersję walut europejskich na i z euro.

Składnia

EUROCONVERT(Wartość; "Waluta_źródłowa"; "Waluta_docelowa", pełna_dokładność, dokładność_triangulacji)

Wartość jest wartością waluty, która ma zostać przekonwertowana.

Waluta_źródłowa i Waluta_docelowa to jednostki waluty, z których i na które będzie wykonywana konwersja. Musi to być oficjalny skrót danej waluty (np. "EUR"). Stawki (za jedno euro) zostały ustalone przez Komisję Europejską.

Pełna_dokładność jest parametrem opcjonalnym. Jeśli parametr ten zostanie pominięty lub ustawiony jako Fałsz, wynik zostanie zaokrąglony zgodnie z liczbami dziesiętnymi waluty docelowej. Jeśli opcja Pełna_dokładność jest ustawiona jako Prawda, wynik nie zostanie zaokrąglony.

Dokładność_triangulacji jest parametrem opcjonalnym. Jeśli została podana opcja Dokładność_triangulacji i ma wartość wyższą lub równą 3, wynik pośredni konwersji z wykorzystaniem waluty pośredniej (waluta1,EUR,waluta2) zostanie zaokrąglony zgodnie z podaną dokładnością. Pominięcie tego parametru powoduje, że wartość pośrednia nie będzie zaokrąglana. Jeśli walutą docelową jest EUR, parametr Dokładność_triangulacji jest używany, jeśli została wykonana triangulacja i przeliczenie z EUR na EUR.

Przykłady:

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") konwertuje 100 szylingów austriackich na euro.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") konwertuje 100 marek niemieckich na euro.

EXP

Zwraca liczbę e podniesioną do potęgi podanej liczby. Stała e ma wartość około 2.71828182845904.

Składnia

EXP(Liczba)

Liczba jest potęgą, do której ma zostać podniesiona liczba e.

Przykład

=EXP(1) zwraca wartość 2,71828182845904, stałą e zgodnie z dokładnością w programie Calc.

ILOCZYN

Mnoży wszystkie liczby podane w argumencie i zwraca iloczyn.

Składnia

ILOCZYN(liczba 1 do 30)

Liczba_1 do liczba_30 to argumenty funkcji (maksymalnie 30), których iloczyn należy obliczyć.

ILOCZYN zwraca wartość liczba1 * liczba2 * liczba 3 * ...

Przykład

=ILOCZYN(2;3;4) zwraca wartość 24.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności liczby istotności, niezależnie od znaku istotności

Składnia

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ(Liczba; Istotność)

Liczba (wymagany) jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę.

Istotność (opcjonalny) jest liczbą określającą wielokrotność zaokrąglenia w górę.

Przykład

=ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2) zwraca wartość -10

KOMBINACJE

Zwraca liczbę kombinacji podanej liczby elementów bez powtórzeń.

Składnia

KOMBINACJE(ilość 1; ilość 2)

Liczba_1 jest liczbą wszystkich elementów w zbiorze.

Liczba_2 jest liczbą wybranych elementów zbioru.

KOMBINACJE zwraca liczbę uporządkowanych sposobów wybrania danych elementów. Przykładowo, jeśli w zestawie są 3 elementy, A, B i C, 2 elementy można wybrać na 3 sposoby, tzn. AB, AC i BC.

Funkcja KOMBINACJE działa według formuły: liczba_1!/(liczba_2!*(liczba_1-liczba_2)!)

Przykład

=KOMBINACJE(3;2) zwraca wartość 3.

KOMBINACJE.A

Zwraca liczbę kombinacji w podzestawie elementów, wliczając w to powtórzenia.

Składnia

KOMBINACJE.A(ilość 1; ilość 2)

Liczba_1 jest liczbą wszystkich elementów w zbiorze.

Liczba_2 jest liczbą wybranych elementów zbioru.

KOMBINACJE.A zwraca liczbę unikalnych sposobów wyboru elementów, dla których kolejność wyboru nie ma znaczenia i dopuszczalne są powtórzenia. Jeśli w zestawie są przykładowo 3 elementy: A, B i C, 2 elementy można wybrać na 6 sposobów, tzn. AA, AB, AC, BB, BC i CC.

KOMBINACJE.A korzysta ze wzoru: (liczba1 + liczba2 - 1)! / (liczba2! (liczba1 - 1)!)

Przykład

=KOMBINACJE.A(3;2) zwraca wartość 6.

KONWERTUJ_OOO

Konwertuje wartość z jednego systemu liczbowego na inny. Współczynniki konwersji są podane w konfiguracji w postaci listy.

W poprzednich wersjach lista współczynników konwersji obejmowała nieistniejące już waluty europejskie oraz euro (co przedstawiają poniższe przykłady). Do konwersji walut zalecamy obecnie używanie funkcji EUROCONVERT.

Składnia

CONVERT_OOO(wartość;"tekst";"tekst")

Przykład

=KONWERTUJ_OOO(100;"ATS";"EUR") zwraca wartość w euro dla 100 szylingów austriackich.

=KONWERTUJ_OOO(100;"EUR";"DEM") konwertuje 100 marek niemieckich na euro.

LICZBA.CAŁK

Obcina liczbę poprzez usunięcie miejsc po przecinku.

Składnia

LICZBA.CAŁK(Liczba; Liczba cyfr)

Zwraca Liczba z zadaną Liczba cyfr miejsc po przecinku. Nadmiar miejsc po przecinku zostanie usunięta, niezależnie od znaku.

LICZBA.CAŁK(liczba; 0) zachowuje się jak funkcja ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) dla liczb większych od zera, ale dla liczb mniejszych od zera zaokrągla w stronę zera.

Ikona ostrzeżenia

Liczba widocznych miejsc po przecinku wyniku jest określona w menu LibreOffice Calc – Oblicz.


Przykład

=LICZBA.CAŁK(1,239;2) zwraca wartość 1,23. Cyfra 9 jest pomijana.

=LICZBA.CAŁK(-1,234999;3) zwraca wartość -1,234. Wszystkie 9 są pomijane.

LN

Zwraca logarytm naturalny o podstawie e (2,71828182845904) dla podanej liczby.

Składnia

LN(Liczba)

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm naturalny.

Przykład

=LN(3) zwraca logarytm naturalny o podstawie e z liczby 3 (ok. 1,0986).

=LN(EXP(321)) zwraca wartość 321.

LOG

Zwraca logarytm o określonej podstawie z podanej liczby.

Składnia

LOG(liczba; podstawa)

Liczba jest wartością, z której należy obliczyć logarytm.

Podstawa (parametr opcjonalny) jest podstawą obliczanego logarytmu. Jeśli wartość ta zostanie pominięta, przyjęta zostanie podstawa 10.

Przykład

=LOG(10;3) zwraca logarytm o podstawie 3 z liczby 10 (ok. 2,0959).

=LOG(7^4;7) zwraca wartość 4.

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny podanej liczby.

Składnia

LOG10(Liczba)

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

Przykład

=LOG10(5) zwraca ok. 0,69897 (logarytm dziesiętny z liczby 5).

LOS

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Składnia

LOS()

Funkcja ta generuje nową liczbę losową za każdym razem, gdy arkusz Calc dokonuje ponownego obliczenia. Aby ręcznie wymusić ponowne wykonanie obliczeń przez arkusz Calc, naciśnij klawisze F9.

Aby wygenerować liczby losowe, które nigdy nie są przeliczane, skopiuj komórki z funkcją =LOS() i zastosuj funkcje Edycja – Wklej specjalnie... (Wklej wszystko przy niezaznaczonych formułach i zaznaczonych liczbach).

Przykład

=LOS() zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

LOS.ZAKR

Zwraca liczbę losową ze zdefiniowanego zakresu.

Składnia

LOS.ZAKR(dolna granica; górna granica)

Zwraca losową liczbę całkowitą z zakresu od dolnej i górnej (włącznie).

Funkcja ta generuje nową liczbę losową za każdym razem, gdy arkusz Calc dokonuje ponownego obliczenia. Aby ręcznie wymusić ponowne wykonanie obliczeń przez arkusz Calc, naciśnij klawisze Shift++F9.

Aby wygenerować liczby losowe, które nigdy nie są przeliczane, skopiuj komórki z tą funkcją i zastosuj funkcje Edycja – Wklej specjalnie... (Wklej wszystko przy niezaznaczonych formułach i zaznaczonych liczbach).

Przykład

=LOS.ZAKR(20;30) zwraca całkowitą liczbę losową z przedziału od 20 do 30.

MOD

Zwraca resztę z dzielenia liczby przez dany podzielnik.

Składnia

MOD(dzielna; dzielnik)

Dla całkowitych argumentów ta funkcja zwraca Dzielną modulo Dzielnik, tzn. resztę z dzielenia Dzielnej przez Dzielnik.

Ta funkcja została zaimplementowana jako Dzielna - Dzielnik * ZAOKR.DO.CAŁK(Dzielna / Dzielnik).

Przykład

=MOD(22;3) zwraca wartość 1, resztę z dzielenia 22 przez 3.

=MOD(11,25;2,5) zwraca wartość 1,25.

MODUŁ.LICZBY

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

Składnia

MODUŁ.LICZBY(Liczba)

Liczba to liczba, której wartość bezwzględna ma być obliczona. Wartość bezwzględna to wartość liczby bez znaku +/-.

Przykład

=MODUŁ.LICZBY(-56) zwraca wartość 56.

=MODUŁ.LICZBY(12) zwraca wartość 12.

=MODUŁ.LICZBY(0) zwraca wartość 0.

NAJMN.WSP.WIEL

Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch lub więcej liczb całkowitych.

Składnia

NAJMN.WSP.WIEL(liczba_całkowita_od_1_do_30)

Liczba_całkowita_1 do Liczba_całkowita_30 to liczby całkowite, dla których należy obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność.

Przykład

Dla liczb 512, 1024 i 2000 wprowadzonych w polach tekstowych 1, 2 i 3 zwracana jest wartość 128000.

NAJMN.WSP.WIEL_EXCEL2003

Wynikiem jest najmniejsza wspólna wielokrotność listy liczb.

Ikona notatki

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


Składnia

NAJMN.WSP.WIEL_EXCEL2003(Liczba(y))

Liczby to lista maksymalnie 30 liczb.

Przykład

=NAJMN.WSP.WIEL_EXCEL2003(5;15;25) zwraca wartość 75.

NAJW.WSP.DZIEL

Zwraca największy wspólny dzielnik dwóch lub więcej liczb całkowitych.

Największy wspólny dzielnik jest największą dodatnią liczbą całkowitą, która dzieli bez reszty każdą z podanych liczb całkowitych.

Składnia

NAJW.WSP.DZIEL(liczba_całkowita_od_1_do_30)

Liczba_całkowita_1 do Liczba_całkowita_30 to liczby całkowite, dla których należy obliczyć największy wspólny dzielnik.

Przykład

=NAJW.WSP.DZIEL(16;32;24) zwraca wynik 8, ponieważ jest to największy wspólny dzielnik liczb podanych w wywołaniu funkcji.

=NAJW.WSP.DZIEL(B1:B3), gdzie komórki B1, B2, B3 zawierają wartości 9, 12, 9 daje w wyniku 3.

NAJW.WSP.DZIEL_EXCEL2003

Wynikiem jest największy wspólny dzielnik listy liczb.

Ikona notatki

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


Składnia

NAJW.WSP.DZIEL_EXCEL2003(Liczba(y))

Liczby to lista maksymalnie 30 liczb.

Przykład

=NAJW.WSP.DZIEL_EXCEL2003(5;15;25) zwraca wartość 5.

PI

Zwraca 3,14159265358979, jako wartość stałej matematycznej PI z dokładnością do 14 miejsc po przecinku.

Składnia

PI()

Przykład

=PI() zwraca wartość 3,14159265358979.

PIERW.PI

Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby pomnożonej razy liczbę Pi.

Składnia

PIERW.PI(liczba)

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy wartości (PI pomnożone przez liczbę).

Jest to ekwiwalent funkcji PIERWIASTEK(PI()*liczba).

Przykład

=PIERW.PI(2) zwraca pierwiastek z (2*Pi), czyli ok. 2,506628.

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczby.

Składnia

PIERWIASTEK(liczba)

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczba.

Liczba musi być dodatnia.

Przykład

=PIERWIASTEK(16) zwraca wartość 4.

=PIERWIASTEK(-16) zwraca błąd nieprawidłowy argument.

POTĘGA

Zwraca potęgę podanej liczby.

Składnia

POTĘGA(podstawa; wykładnik)

Zwraca podstawę podniesioną do potęgi równej wykładnikowi.

Ten sam wynik można osiągnąć poprzez zastosowanie operatora potęgowania ^:

Podstawa^wykładnik

Przykład

=POTĘGA(4;3) zwraca wartość 64, tzn. 4 podniesione do potęgi 3.

4^3 również zwraca 4 do potęgi 3.

RADIANY

Konwertuje stopnie na radiany

Składnia

RADIANY(Liczba)

Liczba jest kątem w stopniach, który ma zostać zamieniony na radiany.

Przykład

=RADIANY(90) zwraca wartość 1,5707963267949, co stanowi wartość PI/2 z dokładnością programu Calc.

SEC

Zwraca secans podanego kąta (w radianach).Secans równy jest 1 dzielone przez cosinus podanego kąta

Składnia

SEC(Liczba)

Zwraca (trygonometryczny) sekans z Liczby, kąt w radianach.

Aby uzyskać sekans kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykłady

=SEC(PI()/4) zwraca w przybliżeniu 1.4142135624, odwrotność kosinusa z PI/4 radianów.

=SEC(RADIANY(60)) zwraca 2, sekans z 60 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

SECH

Zwraca hiperboliczny sekans z liczby

Składnia

SECH(Liczba)

Zwraca hiperboliczny sekans z Liczby.

Przykład

=SECH(0) zwraca 1, hiperboliczny sekans z 0.

Otwórz plik z przykładem:

SILNIA

Zwraca silnię liczby.

Składnia

SILNIA(Liczba)

Zwraca Liczba!, silnię z Liczba, obliczonej jako 1*2*3*4* ... * Liczba.

=SILNIA(0) z definicji wynosi 1.

Silnia liczby ujemnej zwraca błąd "nieprawidłowy argument".

Przykład

=SILNIA(3) wynosi 6.

=SILNIA(0) wynosi 1.

SIN

Zwraca sinus podanej liczby (kąta).

Składnia

SIN(Liczba)

Zwraca sinus liczby (kąta w radianach).

Aby uzyskać sinus kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=SIN(PI()/2) zwraca 1 ― sinus kąta o mierze PI/2 radianów.

=SIN(RADIANY(30)) zwraca wartość 0,5, czyli sinus kąta 30 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

SINH

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

Składnia

SINH(liczba)

Zwraca sinus hiperbolicznyliczby.

Przykład

=SINH(0) zwraca wartość 0, sinus hiperboliczny dla 0.

Otwórz plik z przykładem:

STOPNIE

Konwertuje radiany na stopnie.

Składnia

STOPNIE(liczba)

Liczba to kąt wyrażony w radianach, który ma być przeliczony na stopnie.

Przykład

=STOPNIE(PI()) zwraca wartość 180 stopni.

SUMA

Dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek.

Składnia

SUMA(liczba_1; liczba_2; ...; liczba_30)

Liczba_1 do Liczba_30 to argumenty funkcji (maksymalnie 30), których sumę należy obliczyć.

Przykład

Jeśli wpiszesz liczby 2; 3 i 4 w liczbę 1; 2 i 3 pola tekstowego, 9 zostanie zwrócona jako wynik.

=SUMA(A1;A3;B5) oblicza sumę tych trzech komórek. =SUMA(A1:E10) oblicza sumę wszystkich komórek z zakresu od A1 do E10.

Wraz z funkcją SUMA() można używać warunków łączonych operatorem logicznym I w następujący sposób:

Założenie przykładowe: Do tabeli wprowadzane są faktury. Kolumna A zawiera datę zamówienia, kolumna B zawiera kwotę. Należy przygotować formułę zwracającą sumę wszystkich faktur tylko dla określonego miesiąca, na przykład wartość faktur tylko dla okresu >=01.01.2008 do <01.02.2008. Zakres wartości dat obejmuje komórki A1:A40, zakres wartości do zsumowania obejmuje komórki B1:B40. Komórka C1 zawiera datę początkową (01.01.2008) uwzględnianą w obliczeniach, natomiast komórka C2 zawiera datę końcową (01.02.2008) nie uwzględnianą w obliczeniach.

Wprowadź następującą formułę macierzową:

=SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Aby wyrażenie to wprowadzić w postaci formuły macierzowej, przy zamykaniu formuły zamiast nacisnąć klawisz Enter, należy nacisnąć klawisze Shift + Enter. Formuła zostanie wówczas wyświetlona na pasku Formuła w nawiasach.

{=SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formuła wykorzystuje fakt, że wynik porównania wynosi 1 w przypadku spełnienia kryteriów i 0 w przeciwnym wypadku. Wyniki indywidualnych porównań są traktowane jako macierz wartości i używane w mnożeniu macierzowym, a następnie te wartości są sumowane w celu uzyskania wyniku macierzowego.

SUMA.JEŻELI

Dodaje komórki określone przez podane kryteria. Funkcja używana w celu przeglądania zakresu podczas wyszukiwania pewnej wartości.

Wyszukiwanie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych. Na przykład wprowadzenie frazy "wszystko.*" pozwala odszukać pierwsze wystąpienie wyrazu "wszystko", po którym następują dowolne znaki. Aby wyszukać tekst, który jest wyrażeniem regularnym, należy poprzedzić każdy znak odwróconą kreską ukośną \. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne używanie wyrażeń regularnych, wybierz polecenie LibreOffice Calc – Oblicz.

Składnia

SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; zakres_sumowania)

Zakres jest zakresem komórek, do którego będą zastosowane kryteria.

Kryterium to komórka, w której jest wyświetlone kryterium wyszukiwania, lub samo kryterium. Jeśli kryterium jest wpisane do wyrażenia, należy je otoczyć cudzysłowami.

Zakres_sumowania to zakres wartości, które mają być zsumowane. Jeśli ten parametr nie został określony, zostaną zsumowane wartości odnalezione w zakresie.

Ikona notatki

Funkcja SUMA.JEŻELI obsługuje operator łączenia odwołania (~) tylko odnośnie do parametru Kryterium oraz tylko gdy nie jest używany parametr opcjonalny Zakres_sumowania.


Przykład

Przykład sumowania jedynie ujemnych liczb: =SUMA.JEŻELI(A1:A10;"<0")

=LICZ.JEŻELI(A1:A10;">0";B1:10) sumuje wartości z zakresu B1:B10 tylko wtedy, jeśli odpowiednie wartości z zakresu A1:A10 są większe od 0.

Aby zapoznać się z innymi przykładami składni, które mogą być wykorzystywane z funkcją SUMA.JEŻELI(), patrz funkcja LICZ.JEŻELI().

SUMA.KWADRATÓW

Aby obliczyć sumę kwadratów liczb (funkcję sumującą kwadraty argumentów), należy wprowadzić te liczby w odpowiednich polach tekstowych.

Składnia

SUMA.KWADRATÓW(liczba 1 do 30)

Liczba_1 do Liczba_30 to argumenty funkcji (maksymalnie 30), dla których należy obliczyć sumę kwadratów.

Przykład

Jeśli wpiszesz liczby 2; 3 i 4 w liczbę 1; 2 i 3 pola tekstowego, 29 zostanie zwrócona jako wynik.

SUMA.SZER.POT

Zwraca sumę potęg liczby.

SUMA.SZER.POT(x;n;m;współczynniki) = współczynnik_1*x^n + współczynnik_2*x^(n+m) + współczynnik_3*x^(n+2m) +...+ współczynnik_i*x^(n+(i-1)m)

Składnia

SUMA.SZER.POT(x; n; m; współczynniki)

X to liczba będąca zmienną niezależną.

n: potęga początkowa

M to przyrost wartości N

Współczynniki są serią współczynników. Dla każdego współczynnika suma serii jest rozszerzana o jedną sekcję.

SUMY.CZĘŚCIOWE

Oblicza sumy pośrednie. Jeśli zakres już zawiera sumy pośrednie, nie są one uwzględniane w dalszych obliczeniach. Ta funkcja użyta wraz z autofiltrami pozwala uwzględnić w obliczeniach tylko filtrowane rekordy.

Składnia

SUMY.CZĘŚCIOWE(funkcja; zakres)

Funkcja jest liczbą oznaczającą jedną z następujących funkcji:

Indeks funkcji

(zawiera ukryte wartości)

Indeks funkcji

(ignoruje ukryte wartości)

Funkcja

1

101

ŚREDNIA

2

102

ILE.LICZB

3

103

ILE.NIEPUSTYCH

4

104

MAKS

5

105

MIN

6

106

ILOCZYN

7

107

ODCH.STANDARDOWE

8

108

ODCH.STANDARD.POPUL

9

109

SUMA

10

110

WARIANCJA

11

111

WARIANCJA.POPUL


Użyj numerów 1-11, aby uwzględnić ręcznie ukryte wiersze lub 101-111, aby je wykluczyć; Odfiltrowane komórki są zawsze wykluczone.

Zakres jest zakresem uwzględnianych komórek.

Przykład

Masz tabelę w zakresie komórek A1: B6 zawierającą zestawienie materiałów dla 10 uczniów. Rząd 2 (Pióro) jest ręcznie ukryty. Chcesz zobaczyć sumę wyświetlanych liczb; to jest tylko podsuma dla filtrowanych wierszy. W tym przypadku prawidłową formułą będzie:

A

B

1

POZYCJA

ILOŚĆ

2

Pióro

10

3

Ołówek

10

4

Notebook

10

5

Gumka

10

6

Temperówka

10


=SUMY.CZĘŚCIOWE(9; B2:B6) zwraca 50

=SUMY.CZĘŚCIOWE(109; B2:B6) zwraca 40

TAN

Zwraca tangens podanego kąta.

Składnia

TAN(liczba)

Zwraca tangens (trygonometryczny) z Liczba, kąta wyrażonego w radianach.

Aby uzyskać tangens kąta w stopniach, zastosuj funkcję RADIANY.

Przykład

=TAN(PI()/4) zwraca wartość 1, tangens kąta o mierze PI/4 radianów.

=TAN(RADIANY(45)) zwraca wartość 1, czyli tangens kąta 45 stopni.

Otwórz plik z przykładem:

TANH

Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

Składnia

TANH(liczba)

Zwraca tangens hiperboliczny z liczby.

Przykład

=TANH(0) zwraca wartość 0, tangens hiperboliczny wartości 0.

Otwórz plik z przykładem:

WIELOMIAN

Zwraca silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów.

Składnia

WIELOMIAN(liczby)

Liczby to lista maksymalnie 30 liczb.

Przykład

=WIELOMIAN(F11:H11) zwraca wartość 1260, jeżeli komórki od F11 do H11 zawierają wartości 2, 3 i 4. Funkcja odpowiada formule =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ZAOKR

Zwraca liczbę zaokrągloną do pewnej liczby miejsc dziesiętnych.

Składnia

ZAOKR(liczba; ilość)

Zwraca Liczbę zaokrągloną do tylu miejsc dziesiętnych, ile wynosi argument Ilość. Jeśli Ilość jest pominięta lub wynosi zero, to funkcja zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli Ilość jest mniejsza od zera, to funkcja zaokrągla do najbliższych 10, 100, 1000, itd.

Funkcja zaokrągla wartość do najbliższej liczby. Patrz też ZAOKR.DÓŁ i ZAOKR.GÓRA.

Przykład

=ZAOKR(2,348;2) zwraca wartość 2,35

=ZAOKR(-32,4834;3) zwraca wartość -32,483. Aby wyświetlić wszystkie pozycje dziesiętne, należy zmienić format komórki.

=ZAOKR(2,348;0) zwraca wartość 2.

=ZAOKR(2,5) zwraca wartość 3.

=ZAOKR(987,65;-2) zwraca wartość 1000.

ZAOKR.DO.CAŁK

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Składnia

ZAOKR.DO.CAŁK(Liczba)

Zwraca Liczbę zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Liczby ujemne są zaokrąglane do mniejszej liczby całkowitej.

Przykład

=ZAOKR.DO.CAŁK(5,7) zwraca wartość 5.

=ZAOKR.DO.CAŁK(-1,3) zwraca wartość -2.

ZAOKR.DO.NPARZ

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do następnej liczby nieparzystej.

Składnia

ZAOKR.DO.NPARZ(liczba)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w kierunku od zera.

Przykład

=ZAOKR.DO.NPARZ(1,2) zwraca wartość 3.

=ZAOKR.DO.NPARZ(1) zwraca wartość 1.

=ZAOKR.DO.NPARZ(0) zwraca wartość 1.

=ZAOKR.DO.NPARZ(-3,1) zwraca wartość -5.

ZAOKR.DO.PARZ

Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do następnej liczby parzystej.

Składnia

ZAOKR.DO.PARZ(Liczba)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę do następnej liczby parzystej.

Przykłady

=ZAOKR.DO.PARZ(2,3) zwraca wartość 4.

=ZAOKR.DO.PARZ(2) zwraca wartość 2.

=ZAOKR.DO.PARZ(0) zwraca wartość 0.

=ZAOKR.DO.PARZ(-0,5) zwraca wartość -2.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Wynikiem jest liczba zaokrąglona do najbliższej całkowitej wielokrotności drugiej liczby.

Składnia

ZAOKR.DO.WIELOKR(liczba; wielokrotność)

Zwraca liczbę po zaokrągleniu do najbliższej wielokrotności.

Alternatywnie można zastosować funkcję Wielokrotność * ZAOKR(liczba/wielokrotność).

Przykład

=ZAOKR.DO.WIELOKR(15,5;3) zwraca wartość 15, bo liczbie 15,5 jest bliżej do 15 (= 3*5) niż do 18 (= 3*6).

=ZAOKR.DO.WIELOKR(1,4;0,5) zwraca wartość 1,5 (=0,5*3).

ZAOKR.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół.

Składnia

ZAOKR.DÓŁ(liczba; ilość)

Zwraca Liczba zaokrągloną w dół (w kierunku zera) do Ilość miejsc po przecinku. Jeśli Ilość jest pominięty lub zero, funkcja zaokrągla w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli Ilość jest ujemna, funkcja zaokrągla w dół do najbliższej 10, 100, 1000, itd.

Ta funkcja zaokrągla liczbę w dół. Patrz też ZAOKR.GÓRA i ZAOKR.

Przykład

=ZAOKR.DÓŁ(1,234;2) zwraca wartość 1,23.

=ZAOKR.DÓŁ(45,67;0) zwraca wartość 45.

=ZAOKR.DÓŁ(-45,67) zwraca wartość -45.

=ZAOKR.DÓŁ(987,65;-2) zwraca wartość 900.

ZAOKR.GÓRA

Zaokrągla liczbę w górę, uwzględniając podaną liczbę miejsc po przecinku.

Składnia

ZAOKR.GÓRA(liczba; ilość)

Zwraca Liczba zaokrągloną w górę (od zera) do Ilość miejsc po przecinku. Jeśli Ilość jest pominięty lub zero, funkcja zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli Ilość jest ujemna, funkcja zaokrągla w górę do najbliższej 10, 100, 1000, itd.

Funkcja zaokrągla liczbę w górę. Patrz też ZAOKR.DÓŁ i ZAOKR.

Przykład

=ZAOKR.GÓRA(1,1111;2) zwraca wartość 1,12.

=ZAOKR.GÓRA(1,2345;1) zwraca wartość 1,3.

=ZAOKR.GÓRA(45,67;0) zwraca wartość 46.

=ZAOKR.GÓRA(-45,67) zwraca wartość -46.

=ZAOKR.GÓRA(987,65;-2) zwraca wartość 1000.

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności parametru "istotność".

Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ(liczba; istotność; tryb)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w dół.

Istotność jest wartością określającą wielokrotność zaokrąglenia w dół.

Tryb jest wartością opcjonalną. Jeśli tryb został określony i jest różny od zera, a liczba i istotność przyjmują wartości ujemne, zaokrąglanie odbywa się na podstawie wartości bezwzględnej liczby.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli arkusz kalkulacyjny wyeksportowano do formatu Microsoft Excel, to funkcja ZAOKR.W.DÓŁ została zapisana jako ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE (dotyczy Excela 2013). Aby zachować zgodność z wcześniejszymi wersjami, należy użyć funkcji ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ (Excel 2010) lub ZAOKR.W.DÓŁ.XCL dla wcześniejszych wersji Excela. Funkcja ZAOKR.W.DÓŁ.XCL zawsze zaokrągla do zera.


Przykład

=ZAOKR.W.DÓŁ(-11;-2) zwraca wartość -12

=ZAOKR.W.DÓŁ(-11;-2;0) zwraca wartość -12

=ZAOKR.W.DÓŁ(-11;-2;1) zwraca wartość -10

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności liczby istotności, niezależnie od znaku istotności

Składnia

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ(Liczba; Istotność)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w dół.

Istotność jest wartością określającą wielokrotność zaokrąglenia w dół.

Przykład

=ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ(-11;-2) zwraca wartość -12

ZAOKR.W.GÓRĘ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub wielokrotności parametru "istotność".

Składnia

ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba; istotność; tryb)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę.

Istotność jest liczbą określającą wielokrotność zaokrąglenia w górę.

Tryb jest wartością opcjonalną. Jeśli tryb został określony i jest różny od zera, a liczba i istotność przyjmują wartości ujemne, zaokrąglanie odbywa się na podstawie wartości bezwzględnej liczby tj. liczby ujemne zaokrąglone są od zera. Jeśli wartość trybu jest równa zeru lub nie została podana, liczby ujemne są zaokrąglone do zera.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli arkusz kalkulacyjny wyeksportowano do formatu Microsoft Excel, to funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ została zapisana jako ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE (dotyczy Excela 2013). Aby zachować zgodność z wcześniejszymi wersjami, należy użyć funkcji ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ (Excel 2010) lub ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL dla wcześniejszych wersji Excela. Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL zawsze zaokrągla od zera.


Przykład

=ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2) zwraca wartość -10

=ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2;0) zwraca wartość -10

=ZAOKR.W.GÓRĘ(-11;-2;1) zwraca wartość -12

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności liczby istotności, niezależnie od znaku istotności

Składnia

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ(Liczba; Istotność)

Liczba (wymagany) jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę.

Istotność (opcjonalny) jest liczbą określającą wielokrotność zaokrąglenia w górę.

Przykład

=ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ(-11;-2) zwraca wartość -10

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności Istotności

Składnia

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE(liczba; istotność; tryb)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona w górę.

Istotność jest liczbą określającą wielokrotność zaokrąglenia w górę.

Tryb jest wartością opcjonalną. Jeśli tryb został określony i jest różny od zera, a liczba i istotność przyjmują wartości ujemne, zaokrąglanie odbywa się na podstawie wartości bezwzględnej liczby tj. liczby ujemne zaokrąglone są od zera. Jeśli wartość trybu jest równa zeru lub nie została podana, liczby ujemne są zaokrąglone do zera.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja istnieje dla zachowania kompatybilności z programem Microsoft Excel 2013 lub nowszym.


Przykład

=ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE(-10;-3) zwraca -9

=ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE(-10;-3;0) zwraca wartość -9

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE(-10;-3;1) zwraca -12

ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL

Zaokrągla liczbę od zera do najbliższej wielokrotności Istotności.

Składnia

ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL(Liczba;Istotność)

Liczba jest liczbą, która ma zostać zaokrąglona.

Istotność jest liczbą określającą wielokrotność zaokrąglenia.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja istnieje dla współdziałania z Microsoft Excel 2007 lub starszymi wersjami.


Przykład

=ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL(1;3) zwraca 3

=ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL(7;4) zwraca 8

=ZAOKR.W.GÓRĘ.XCL(-10;-3) zwraca -12

ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby. Funkcja zwraca wartość 1 dla znaku dodatniego i -1 dla znaku ujemnego. Jeśli liczba jest zerem, funkcja zwraca również zero.

Składnia

ZNAK.LICZBY(liczba)

Liczba jest liczbą, dla której należy określić znak.

Przykład

=ZNAK.LICZBY(3,4) zwraca wartość 1.

=ZNAK.LICZBY(-4,5) zwraca wartość -1.