Ekskluzywne funkcje VBA

LibreOffice Basic dodaje ten zestaw funkcji, gdy obsługa VBA jest włączona

Te ekskluzywne funkcje VBA są włączone, gdy instrukcja Opcja VBASupport 1 zostanie umieszczona przed pierwszym makrem modułu LibreOffice Basic.

Funkcje tekstowe

Funkcja AscW [VBA]

Zwraca wartość Unicode pierwszego znaku w wyrażeniu łańcuchowym.

Funkcja ChrW [VBA]

Zwraca znak Unicode, który odpowiada określonemu kodowi znaków.

Funkcja InStrRev [VBA]

Zwraca pozycję ciągu w innym ciągu, zaczynając od prawej strony łańcucha.

Funkcja StrReverse [VBA]

Zwraca ciąg znaków (String) z odwróconą kolejnością znaków.

Funkcje finansowe

Funkcja DDB [VBA]

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą arytmetycznego spadku wartości.

Funkcja FV [VBA]

Zwraca przyszłą wartość inwestycji w oparciu o okresowe, stałe płatności i stałą stopę procentową (Wartość w Przyszłości).

Funkcja IPmt [VBA]

Oblicza amortyzację okresową dla inwestycji przy założeniu regularnych płatności i stałej stopy oprocentowania.

Funkcja IRR [VBA]

Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

Funkcja MIRR [VBA]

Oblicza zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu szeregu inwestycji.

Funkcja NPer [VBA]

Oblicza liczbę okresów dla pożyczki lub inwestycji.

Funkcja NPV [VBA]

Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie dostarczonej stopy dyskontowej oraz szeregu depozytów i wypłat.

Funkcja Pmt [VBA]

Oblicza stałe okresowe płatności za pożyczkę lub inwestycję.

Funkcja PPmt [VBA]

Zwraca za dany okres zapłatę kwoty głównej na inwestycję opartą na okresowych i stałych płatnościach oraz stałej stopie procentowej.

Funkcja PV [VBA]

Zwraca Wartość bieżącą inwestycji wynikającą z serii regularnych płatności.

Funkcja Rate [VBA]

Zwraca Wartość bieżącą inwestycji wynikającą z serii regularnych płatności.

Funkcja SLN [VBA]

Zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Wartość amortyzacji jest stała dla całego czasu amortyzacji.

Funkcja SYD [VBA]

Zwraca wskaźnik amortyzacji obniżający arytmetycznie.

Funkcje daty i czasu

Funkcja FormatDateTime [VBA]

Stosuje format daty i / lub czasu do wyrażenia daty i zwraca wynik jako ciąg.

Funkcja MonthName [VBA]

Funkcja MonthName zwraca lokalną nazwę miesiąca z określonego miesiąca.

Funkcja WeekdayName [VBA]

Funkcja WeekdayName zwraca nazwę dnia tygodnia z określonego dnia tygodnia.

Funkcje wejścia/wyjścia

Funkcja Input [VBA]

Zwraca otwarty strumień pliku wejściowego lub binarnego (String)

Funkcje matematyczne

Funkcja Round [VBA]

Funkcja Round zwraca liczbę zaokrągloną do określonej liczby cyfr.

Funkcje obiektowe