Funkcja Round [VBA]

Funkcja Round zwraca liczbę zaokrągloną do określonej liczby cyfr.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Expression: Wymagany. Wyrażenie liczbowe do zaokrąglenia.

numdecimalplaces: Opcjonalny. Określa, ile miejsc po prawej stronie separatora dziesiętnego zawiera się w zaokrągleniu. Domyślna wartość to 0.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub