Funkcja Input [VBA]

Zwraca otwarty strumień pliku wejściowego lub binarnego (String)

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Number: Wymagany. Wyrażenie liczbowe określające liczbę znaków do zwrócenia.

#: Opcjonalnie.

FileNumber: Wymagany. Każdy poprawny numer pliku.

Kody błędów:

6 Przepełnienie

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

62 Odczyt przekracza koniec pliku

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub