Funkcja FormatDateTime [VBA]

Stosuje format daty i / lub czasu do wyrażenia daty i zwraca wynik jako ciąg.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Wyrazenie_daty: Wyrażenie daty, które ma być sformatowane.

NamedFormat: Opcjonalne wyliczenie wyliczenie vbDateTimeFormat określające format, który ma być zastosowany do daty i godziny. Jeśli zostanie pominięty, używana jest wartość vbGeneralDate.

Formaty daty i godziny (wyliczanie vbDateTimeFormat)

Nazwa stała

Wartość

Opis

vbGeneralDate

0

Wyświetla datę i / lub czas zgodnie z ustawieniem daty ogólnej systemu. Jeśli jest wyświetlana tylko data, nie wyświetla się czas; Jeśli jest to tylko czas, nie jest wyświetlana żadna data.

vbLongDate

1

Wyświetl datę przy użyciu formatu daty podanej w ustawieniach regionalnych komputera.

vbShortDate

2

Wyświetl datę przy użyciu krótkiego formatu daty określonego w ustawieniach regionalnych komputera.

vbLongTime

3

Wyświetla czas zdefiniowany w ustawieniach Długiego czasu twojego systemu.

vbShortTime

4

Wyświetl czas w formacie 24-godzinnym (hh: mm).


Kody błędów:

13 Niezgodność typów

Przykład:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Ogólny format daty : " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Długi format daty : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Krótki format daty : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Długi format czasu : " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Krótki formatczasu : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub