Funkcja SYD [VBA]

Zwraca wskaźnik amortyzacji obniżający arytmetycznie.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Cena stanowi koszt początkowy środka trwałego.

Odzysk stanowi wartość środka trwałego na koniec amortyzacji.

Okres_użytkowania: Czas amortyzacji oznaczający liczbę okresów amortyzacji środka trwałego.

Period to numer okresu, dla którego chcesz obliczyć amortyzację.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Oblicz roczną amortyzację składnika aktywów, który kosztuje 10 000 USD

REM na początku roku 1, a po pięciu latach wartość odzysku wynosi 1000 USD.

Dim syd_yr1 As Double

REM obliczana odpisy amortyzacyjne w roku 1.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 jest teraz równe 3000.

End Sub