Funkcja PV [VBA]

Zwraca Wartość bieżącą inwestycji wynikającą z serii regularnych płatności.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

Pmt jest płatnością dokonywaną na każdy okres.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePV

' Oblicz aktualną wartość renty 1000 $ miesięcznie przez 6 lat.

' Odsetki wynoszą 10% rocznie, a każda płatność dokonywana jest na koniec miesiąca.

Dim pv1 As Double

pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )

print pv1 ' pv1 oblicza się na 53978,6654781073. 

End Sub