Funkcja PPmt [VBA]

Zwraca za dany okres zapłatę kwoty głównej na inwestycję opartą na okresowych i stałych płatnościach oraz stałej stopie procentowej.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

PerNumer okresu, dla którego chcesz obliczyć główną płatność (musi być liczbą całkowitą od 1 do Nper).

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

PV to (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePPmt

' Oblicz główne płatności w miesiącach 4 i 5, dla pożyczki, która ma być wypłacona w całości

' ponad 6 lat. Odsetki wynoszą 10% rocznie, a płatności są dokonywane pod koniec miesiąca.

Dim ppMth4 As Double

Dim ppMth5 As Double

' Główna płatność w miesiącu 4:

ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )

print ppMth4 ' ppMth4 oblicza się na -1044,94463903636.

' Główna płatność w miesiącu 5:

ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )

print ppMth5' ppMth5 oblicza się na -10565251102833.

End Sub