Funkcja MIRR [VBA]

Oblicza zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu szeregu inwestycji.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Values(): Szereg przepływów pieniężnych, reprezentujących szereg płatności i dochodów, w przypadku gdy wartości ujemne są traktowane jako płatności, a wartości dodatnie są traktowane jako dochód. Ta tablica musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną i co najmniej jedną wartość dodatnią.

Inwestycja: stopa procentowa inwestycji (ujemne wartości w macierzy).

Stopa_reinwestycji: stopa procentowa reinwestycji (dodatnie wartości w macierzy)

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' zwraca 94.16. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z przepływów pieniężnych.

End Sub