Funkcja IRR [VBA]

Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Values():Tablica wartości przepływów pieniężnych. Wartości oznaczają przepływ środków pieniężnych obliczany w regularnych odstępach czasu. Co najmniej jedna wartość musi być ujemna (płatności) i co najmniej jedna wartość musi być dodatnia (dochód).

Guess Wstępne oszacowanie tego, jaka będzie stopa IRR.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' zwraca 11,3321028236252. Wewnętrzna stopa zwrotu z przepływów pieniężnych.

End Sub