Funkcja CreateObject

Tworzy obiekt UNO.

Ta metoda tworzy wystąpienia typu, który jest przekazywany jako parametr.

Składnia:

oObj = CreateObject( type )

Przykład:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub