Funkcja CreateUnoService

Tworzy wystąpienie usługi Uno za pomocą ProcessServiceManager.

Składnia:

oService = CreateUnoService( nazwa_usługi_Uno )

Aby wyświetlić listę dostępnych usług, przejdź do:https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Przykłady:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Poniższy kod korzysta z tej usługi w celu wyświetlenia okna dialogowego otwarcia pliku:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Wybierz plik")

  Print "wybrany plik: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function