Pozostałe polecenia

Poniżej przedstawiono listę funkcji i instrukcji, które nie zostały ujęte w innych kategoriach.

Instrukcja Beep

Odtwarza sygnał przez głośnik komputera. Sygnał zależy od systemu i nie ma możliwości zmiany jego głośności lub wysokości.

Funkcja Shell

Uruchamia inną aplikację i w razie potrzeby definiuje odpowiedni styl okna.

Instrukcja Wait

Wstrzymuje wykonywanie programu przez podany czas wyrażony w milisekundach.

Funkcja GetSystemTicks

Zwraca liczbę taktów systemowych dostarczanych przez system operacyjny. Funkcja ta jest używana w celu optymalizacji pewnych procesów.

Funkcja Environ

Zwraca wartość zmiennej środowiskowej w postaci ciągu. Zmienne środowiskowe zależą od typu posiadanego systemu operacyjnego.

Funkcja GetSolarVersion

Zwraca numer wewnętrzny aktualnej wersji LibreOffice.

Funkcja GetGuiType

Zwraca wartość numeryczną określającą graficzny interfejs użytkownika.

Funkcja TwipsPerPixelX

Zwraca liczbę punktów twip określających szerokość piksela.

Funkcja TwipsPerPixelY

Zwraca liczbę punktów twip określających wysokość piksela.

Funkcja CreateUnoStruct

Tworzy wystąpienie typu struktury Uno.

Funkcja CreateUnoService

Tworzy wystąpienie usługi Uno za pomocą ProcessServiceManager.

Funkcja GetProcessServiceManager

Zwraca ProcessServiceManager (centralny obiekt typu Uno ServiceManager).

Funkcja CreateUnoDialog

Tworzy obiekt Basic typu Uno, który reprezentuje okno dialogowe Uno podczas wykonywania programu Basic.

Funkcja CreateUnoListener

Funkcja tworzy instancję obiektu Listener (odbiornik).

Funkcja CreateUnoValue

Zwraca obiekt odpowiadający dokładnie wprowadzonej wartości odnoszącej się do systemu typu Uno.

Funkcja CreateObject

Tworzy obiekt UNO.

Ta metoda tworzy wystąpienia typu, który jest przekazywany jako parametr.

Funkcja GetDefaultContext

Zwraca domyślny kontekst fabrycznej obsługi procesu, jeśli takowa istnieje, w przeciwnym razie zwraca wartość Null.

Instrukcja ThisComponent

Adresuje aktywny składnik w celu odczytu i ustawienia jego właściwości.

Funkcja GlobalScope

Kod źródłowy Basic i okna dialogowe są zorganizowane w systemie bibliotek.