Funkcja InStrRev [VBA]

Zwraca pozycję ciągu w innym ciągu, zaczynając od prawej strony łańcucha.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Funkcja InStrRev zwraca pozycję, w której znaleziono dopasowanie, z prawej strony. Jeśli łańcuch nie został znaleziony, funkcja zwraca 0.

Składnia:

InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Tekst1: Ciąg, który ma zostać przeszukany.

Tekst2: Poszukiwany ciąg.

Start: Opcjonalne wyrażenie liczbowe, które zaznacza pozycję od lewej w ciągu, w którym rozpoczyna się wyszukiwanie podanego podciągu. Jeśli pominiesz ten parametr, wyszukiwanie rozpocznie się od ostatniego znaku ciągu. Maksymalna dozwolona wartość to 65535.

Porównaj: Opcjonalne wyrażenie numeryczne, które definiuje typ porównania. Wartością tego parametru może być

1: Domyślna wartość 1 określa porównanie tekstu, w którym nie jest rozróżniana wielkość liter.

0: Wartość 0 określa porównanie binarne, w którym rozróżniana jest wielkość liter.

W celu uniknięcia błędu wykonania nie należy ustawiać parametru porównania w przypadku pominięcia pierwszego zwracanego parametru.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

 sInput = "The book is on the table"

 iPos = InStrRev (sInput, 'the', 10,1) ' Zwraca 1, w wyszukiwaniu jest rozróżniana wielkość liter

 Print iPos 

 iPos = InStrRev (sInput, 'the', 10,0) ' Zwraca 0, w wyszukiwaniu jest rozróżniana wielkość liter

 Print iPos

End Sub