Funkcja Mid, Instrukcja Mid

Zwraca określony fragment ciągu (funkcja Mid) lub zamienia fragment ciągu innym ciągiem (instrukcja Mid).

Składnia:

Mid (tekst As String, start As Long [, długość As Long]) lub Mid (tekst As String, start As Long , długość As Long, tekst As String)

Zwracana wartość:

Ciąg (tylko w przypadku funkcji)

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu, które ma zostać zmodyfikowane.

Start: Wyrażenie numeryczne określające położenie w tym ciągu pierwszego znaku fragmentu, który należy zamienić lub zwrócić. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 65535.

Długość: Wyrażenie numeryczne zwracające liczbę znaków, które należy zamienić lub zwrócić. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 65535.

Jeśli parametr "długość" w funkcji Mid zostanie pominięty, zwracane są wszystkie znaki od punktu początkowego aż do końca ciągu.

Jeśli parametr "długość" w instrukcji Mid jest mniejszy niż długość tekstu, który ma zostać zamieniony, tekst jest skracany do określonej długości.

Tekst: Ciąg zastępujący wyrażenie w postaci ciągu (instrukcja Mid).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Wprowadź datę w formacie międzynarodowym 'RRRR-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub