Funkcja Left.

Zwraca określoną liczbę znaków (od lewej) ciągu.

Składnia:

Left (tekst As String, n As Long)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg, z którego należy zwrócić znaki począwszy od lewej strony.

n: Wyrażenie numeryczne określające liczbę znaków, które należy zwrócić. Jeśli n = 0, zwracany jest ciąg o długości zerowej. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 65535.

Poniższy przykład przekształca datę z formatu RRRR.MM.DD na format MM/DD/RRRR.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Wprowadź datę w formacie międzynarodowym 'RRRR-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub