Funkcja Space

Zwraca ciąg składający się z określonej liczby spacji.

Składnia:

Space (n As Long)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

n: Wyrażenie numeryczne definiujące liczbę spacji w ciągu. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 65535.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub